Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJi, Guomin
dc.contributor.authorVedeler, Aksel
dc.contributor.authorWensaas, Adrian
dc.date.accessioned2021-09-24T19:23:14Z
dc.date.available2021-09-24T19:23:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77257390:81861916
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782282
dc.description.abstractBacheloroppgaven tar for seg ombygging av et melkefjøs i tre, fra båsdrift til løsdrift. Studiet er basert på litteratursøk, befaringer og beregninger. Hovedmålet med studiet har vært å finne en gunstig konstruksjonsløsning for en besetning på 30 melkekyr i ombyggingsfasen til løsdrift. Massivtre har blitt prioritert som byggemateriale, det har derfor blitt utforsket muligheter for benyttelse av massivtreelementer i deler av konstruksjonen. Norsk melkeproduksjon står ovenfor endringer før løsdriftskravet trer i kraft i 2034. Alle melkefjøs bygd etter 2004 skal bygges som løsdriftsfjøs, dette har vært en faktor i økt press for ombygging. (Landbruks- og matdepartementet, 2017). Nyskapende bærekraftige løsninger for ombygging er nødvendig, ettersom det kan observeres en trend der i gjennomsnitt to landbruk legges ned hver dag. (Bjørnstad, 2018). Melkebønder sliter økonomisk, noe som gjør kostbesparende tiltak uunnværlig for å kunne argumentere for videre drift etter en ombygging. Det har blitt observert kostbesparende muligheter innen restverdi av gammelt fjøs, arealbegrensning innen planløsning og konstruksjon med elementer av massivtre. Resultatene i studiet viser at det er mulig å benytte massivtreelementer fra Norsk Massivtre AS, dersom en avstivning av gavlvegg foretas. Kraftresultantene viser at en avstivning ved hjelp av et vaierkryss vil være en mulig løsning for avstivning. Det konkluderes med at fremlagt plantegning samt avstivningsmetode vil være en gunstig løsning for en besetning på 30 melkekyr i ombygging til løsdrift.
dc.description.abstractThe bachelor thesis explores the conversion of a wooden dairy barn from tie stalls to loose housing. The study is based on literature search, inspection and calculation. The main goal of the thesis has been to find a favorable construction solution for a herd of 30 dairy cows in the conversion phase to loose housing. Solid timber has been prioritized as a building material, therfore possibilities for the use of solid timber elements in parts of the construction have been explored. Norwegian milk production is facing changes before the loose housing requirement comes into force in 2034. All livestock farms built after 2004 have to be built as loose housing livestock farms. This has been a factor in increased pressure for conversion and construction. (Landbruks- og matdepartementet, 2017). Innovative sustainable solutions for redevelopment are necessary, as a trend can be observed where an average of two farms are closed down every day. (Bjørnstad, 2018). Dairy farmers are struggling financially, which makes cost-saving measures necessary to be able to manage a further operation after a conversion. Cost-saving opportunities have been observed within the residual value of old barns, area limitation within floor plan and construction with elements of solid timber. The results of the study show that it is possible to use solid timber elements from Norsk Massivtre AS if bracing of the gable wall is done. Further calculations of net forces show that a bracing of the gable wall with a wire cross will be a possible solution. It is concluded that the submitted floor plan and bracing method will be a possible solution for a herd of 30 dairy cows in conversion to loose housing.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFremtidens melkefjøs av tre
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel