Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Ida Nilstad
dc.contributor.advisorEdwards, Ferne
dc.contributor.authorMelen, Ida Maria Corsepius
dc.contributor.authorSyse, Anna Caroline
dc.date.accessioned2021-09-24T19:15:35Z
dc.date.available2021-09-24T19:15:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:73563866:25442433
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782155
dc.description.abstractDenne masteroppgaven beskriver designet av to konsepter for etablering av delt urbant hønsehold i borettslag i Trondheim, som har som mål å tilrettelegge for økt livskvalitet og tettere relasjon til naturen. I en tid der et økende antall mennesker bor i byer og relasjonen til naturen blir svakere, kan initiativer for å bringe naturen inn i byen spille en sentral rolle i å bidra til kunnskap om og engasjement rundt naturen. Formålet med oppgaven er å utforske hvordan man kan designe for økt livskvalitet og en tettere relasjon til naturen gjennom hønsehold i Trondheim. Oppgaven presenterer konsepter, i den hensikt å eksemplifisere innsikt og muligheter. For å studere problemstillingen har det blitt benyttet en utforskende forskningsmetodikk. Det har blant annet blitt gjennomført et semi-strukturert litteraturstudium, 23 semi- strukturerte intervjuer og fem casestudier. Den design- etnografiske metoden deltagende observasjon har blitt brukt. Til å analysere innsikten er det blitt brukt ulike designmetoder underveis i prosessen, som, arketyper, kart over interessenter og kart over brukerreise. Prosjektets innsiktsarbeid er delt inn i fire faser med titlene “Praktisere hønsehold”, “Etablere hønsehold”, “Hønsehold i byutvikling” og “Støtte til hønsehold”. I løpet av prosjektet ble fokuset snevret inn til å omhandle etableringsfasen av delt hønsehold i borettslag i Trondheim. Det endelige resultatet av prosjektet består av to konsepter. Det første konseptet er design av en tjeneste som senker terskelen for etablering av urbant hønsehold. Det andre konseptet er anbefalinger til et hønsehus tilpasset Trondheims nordiske klima og urbane nabolag. I hovedtrekk har forskningen i denne studien avdekket at hønsehold i by kan være en del av fremtiden dersom man designer for å utnytte mulighetene, ta tak i utfordringene og fremheve de positive effektene som urbant hønsehold tilbyr.
dc.description.abstractThis master’s thesis described the design of two concepts for urban chicken keeping in Trondheim, which have the goal of facilitating an increased quality of life through a closer relationship with nature and a stronger social community. At a time when an increasing number of people live in urban areas and the relationship with nature becomes weaker, initiatives to bring nature into the city can play a key role in contributing to knowledge about and engagement with nature and the local community. The purpose of this master’s thesis is to explore how to design for increased quality of life through urban chicken keeping. The thesis presents concepts, in order to exemplify insights and opportunities. An exploratory research methodology has been used to study the problem. A semi-structured literature review, 23 semi-structured interviews, five case studies and the design ethnographic method known as participatory observation have been conducted. To analyze the insights, different design methods have been used during the process, such as Persona, Stakeholder Map and User Journey Map. The project’s insight process is divided into four phases with the titles ”Practicing chicken keeping”, ”Establishing chicken keeping”, ”Chicken keeping in urban development” and ”Support for chicken keeping”. During the project, the focus was narrowed down to concern shared chicken keeping in housing cooperatives. The final result of the project consists of two concepts. The first concept is a design for a service that lowers the threshold for urban chicken keeping. The second concept is recommendations for a chicken coop adapted to Trondheim’s Nordic climate and urban neighborhoods. In essence, research in this study has revealed that urban chicken keeping can be a part of the future if one, through design, takes advantage of the opportunities, addresses the challenges, and highlights the positive effects of urban chicken keeping.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleHatching the Future of Urban Chicken Keeping
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record