Show simple item record

dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorMøller, Stina Sofie
dc.contributor.authorØygard, Ingrid Thorsnæs
dc.date.accessioned2021-09-24T19:07:22Z
dc.date.available2021-09-24T19:07:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:73563866:46692147
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2782136
dc.description.abstractDenne masteroppgaven utforsker brukeropplevelser knyttet til digitale konserter. I mars 2020 ble kulturbransjen satt på vent med nedstenging og sosial distansering på grunn av koronapandemien. På sosiale medier dukket det opp strømmekonserter og nye tjenester for digitale arrangement. Vi var interesserte i å undersøke brukeropplevelser rundt digitale konserter og utforske elementer som lå til grunn for gode opplevelser. På grunnlag av at restriksjonene og koronapandemien forhåpentligvis var en midlertidig situasjon ønsket vi å fokusere på et produkt eller tjeneste som var levedyktig i en “normalisert” hverdag. Til å utforske temaet, ble det benyttet et fremtidsrettet rammeverk, Vision in Product Design, samt inspirasjon fra menneskefokusert-design og spillifisering. Vi gjorde observasjoner av tjenester og konserter, samlet inn konsertopplevelser fra publikum og gjennomførte intervjuer med publikum, fageksperter, artister, designere, utviklere og en strømmetjeneste. Ved siden av dette gjorde vi litteraturstudier av relevante tema. Fravær av nærhet og fellesskap pekte seg ut som interessante funn, samtidig oppdaget vi en mulighet for å utvide den digitale opplevelsen før og etter en digital konsert. Videre ble det klart at digitale konserter burde tilby publikum noe en fysisk konsert ikke har mulighet til. Det resulterte i konseptet Afterparty, en interaktiv arena for å møte og interagere med både publikum og artist. Konseptet ble testet i samarbeid med Vierlive på en digital konsert med OnklP & De Fjerne Slektningene, og under strømmefestivalen Et helt annet sted. Resultatet er en plattform med fokus på å forlenge den digitale konsertopplevelsen for publikum. Innhold og funksjoner legger til rette for å skape overraskelser, fellesskap og lar publikum bli kjent med artist på en ny og unik måte. Løsningen har verdi for strømmetjenerter ved at de kan levere et større og mer helhetlig produkt, og gi publikum noe de ikke får ved fysiske konserter. Artister kan få tilbakemeldinger og interagere med publikum. Resultatet gir publikum rom for kreativ utfoldelse, individuell frihet og mulighet til å skape sin egen unike opplevelse.
dc.description.abstractThis master thesis explores user experiences related to streaming concerts. In March 2020, the culture industry was put on hold due to the Corona pandemic followed by lockdown and social distancing. On social media, streaming concerts and new services for digital events appeared. We were interested in researching user experiences from digital streaming concerts, and exploring elements that form good experiences. Based on the fact that the restrictions and the corona pandemic were hopefully a temporary situation, we did not want to focus on a product or service that was intended as a replacement for physical concerts, but rather develop something that was viable in a "normalized" everyday life. To explore the topic, a future-oriented framework, Vision in Product Design, was used. We also took inspiration from human-focused design and gamification. We made observations of services and concerts, collected concert experiences from the audience and conducted interviews with the audience, experts, artists, designers, developers and a streaming service. In addition to this, we conducted literature studies of relevant topics. The absence of closeness and community stood out as interesting insights, at the same time we discovered an opportunity to expand the digital experience before and after a digital concert. Furthermore, it became clear that digital concerts should offer the public something a physical concert does not have the opportunity to. This resulted in the concept Afterparty, an interactive arena for meeting and interacting with both the audience and the artist. The concept was tested in collaboration with Vierlive at a digital concert with OnklP & De Fjerne Slektningene, and during the streaming festival Et helt annet sted. The final concept is a platform that focuses on extending the digital concert experience for the audience. Content and features facilitate the creation of surprises, community and allow the audience to get to know the artist in a new and unique way. The solution has value for streaming servers in that they can deliver a larger and more extensive concept, and give the audience something they do not get at physical concerts. Artists can get feedback and interact with the audience. The result gives the audience an arena for creative expression, individual freedom and the opportunity to create their own unique experience.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitale konsertopplevelser - En forlenget opplevelse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record