Show simple item record

dc.contributor.advisorBirke, Dorothee
dc.contributor.authorLøvli, Christine Marie
dc.date.accessioned2021-09-24T18:33:47Z
dc.date.available2021-09-24T18:33:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:66984123:23865239
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781915
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne oppgaven argumenterer for at migrasjonsfiksjon utgjør kritiske bidrag til diskurser om migrasjon og kvinnelige immigranter som motfortellinger til vestlige hegemoniske fremstillinger. Mer spesifikt hevder den at migrasjonslitteratur dekonstruerer fremmedgjørende stereotypier om kvinnelige migranter/kvinnelige etterkommere av migranter. Primærverkene som blir studert i denne sammenhengen er de nokså forskjellige romanene Everything I Never Told You (2014) av Celeste Ng og Exit West (2017) av Mohsin Hamid. Gjennom en tematisk nærlesning undersøker jeg i oppgaven hvordan komplekse ideologiske samfunnsstrukturer påvirker de kvinnelige sentrale karakterene, som enten er immigranter eller etterkommere av immigranter. Min analyse av disse romanene baserer seg på en todelt fremgangsmåte. Først utforsker jeg hvordan nasjonale ideologier som omfatter romanenes settinger gjennomsyrer familiære konstellasjoner på tvers av generasjoner. Deretter ser jeg på hvordan de sentrale kvinnelige karakterene er begrenset av, men også motstår, undertrykkende diskurser som finner sted i konteksten av migrasjon eller i kjølvannet av tidligere migrasjon. Oppgaven er inndelt i tre kapitler. De to hovedkapitlene utgjør analyser av hvert sitt primærverk. Det tredje og siste kapittelet utgjør studiens konklusjon. Studien baserer seg på et teoretisk rammeverk av feministisk teori, kritisk teori, kritisk raseteori, postkolonial teori og kulturstudier. Sara Ahmed's arbeid rundt konseptet willfulness er særlig sentralt i analysen av kvinnelige former for motsand i romanene. Oppgaven viser hvorfor perspektivene fra marginaliserte fiksjonelle karakterer har betydning for den moderne leserens verden.
dc.description.abstractThis thesis argues that fictions of migration offer critical contributions to the discourses about migration and female immigrants as counter-narratives to Western grand narratives. Specifically, they deconstruct alienating stereotypes about immigrant women/female descendents of immigrants.The two distinctly different fictions of migration that form the basis of my research are Celeste Ng’s Everything I Never Told You (2014) and Mohsin Hamid’s Exit West (2017). In a thematic close reading, the thesis analyses how complex ideological structures affect the central female characters, who are immigrants/the descendants of immigrants. My analysis of these fictions of migration rely on two main inquiries. First, I explore how the national ideologies which encompass the novels’ settings permeate familial bonds across generations. Secondly, I study how the female central characters are confined by and resist oppressive discourses that occur in the context of migration or the aftermath of migration. The thesis is divided into three chapters. The two main chapters offer case studies of each novel. The third and final chapter offers a conclusion to the case studies. Feminist theory, critical theory, critical race theory, postcolonial theory and cultural studies form the theoretical foundations for the analysis. Sara Ahmed’s work on willfulness is particularly central to my investigation of female covert and overt modes of resistance in the novels. The thesis shows why the perspectives of ‘othered’ fictional characters matter in the world of the contemporary reader.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleFemale Modes of Resistance in Fictions of Migration: Celeste Ng’s Everything I Never Told You (2014) and Mohsin Hamid’s Exit West (2017)
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record