Show simple item record

dc.contributor.advisorGreenall, Annjo Klungervik
dc.contributor.advisorHårstad, Stian
dc.contributor.authorEnger, Isak
dc.date.accessioned2021-09-24T18:33:03Z
dc.date.available2021-09-24T18:33:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:55998679:22339152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2781888
dc.description.abstractDenne masteroppgaven bruker data fra to individuelle deltakere for å undersøke hvordan engelsk skrevet på nettet varieres, og hva som potensielt motiverer slik variasjon. Det brukes en blandet metodetilnærming, hvor et kvantitativt sett med språklige trekk identifiseres og analyseres, og et kvalitativt sett med intervjuer gjennomføres for å samle deltakernes refleksjoner rundt deres egen skriving. Gjennom å først samle autentiske tekstutdrag fra to ulike plattformer per deltaker, og så lokalisere og telle diverse fremtredende trekk fra alle utdragene, etablerer oppgaven en generell trend for variasjoner gjort på hver plattform. Denne prosessen etablerte et vist sett med forskjeller i mengde for flere trekk mellom den ene deltakerens plattformer, og færre forskjeller mellom den andre deltakerens plattformer. For å skaffe insikt i mulige grunner til eller motivasjoner for slike forskjeller, eller mangler derav, mellom plattformer og deltakere, ble hver deltaker sent et intervjuskjema som inneholdt en blanding av generelle spørsmål til begge, og mer spesifike spørsmål som var unike til hver deltakere. Disse ble konstruert basert på funn i data fra tekstutdragene deres. Intervjuene viste en generell forestilling fra begge deltakerne om at konteksten for skrivingen deres var den mest utbredte faktoren for deres bruk av variasjon. Deltakeren som hadde data som variererte mye på tvers av plattformene sine begrunnet dette i forskjeller mellom hver plattforms hensikt og publikum. Deltakeren som hadde data med mindre variasjon på tvers av plattformene sine fortalte at han bruker variasjon på begge, men i mindre grad på den ene plattformen, delvis som et resultat av en mindre følelse av fellesskap. Funnene til oppgaven er dermed, i hovedsak, at skriftlig engelsk på nettet varierer gjennom et sett med trekk som peker mot et mangfold av betydninger og fellesskap. Deltakerne bruker disse trekkene med varierende grad av bevissthet men er hovedsaklig motivert av konteksten skrivingen skjer i, deres publikum, og deres humør. Videre motiveres de av hvilken av deres identiteter de ønsker å uttrykke, og hvilke affektive og epistemiske holdninger de ønsker å vedta.
dc.description.abstractThis thesis uses data from two individual participants in order to investigate how English written online varies, and what potentially motivates such variation. It deploys a mixed method approach, where a quantitative set of linguistic features are identified and analyzed, and a qualitative set of interviews are performed in order to gather participants’ reflections on their own writing. By first gathering authentic excerpts of text, from two unique online platforms per participant, and then locating and counting various salient features across all excerpts, the thesis establishes a general trend of variations made on each platform. This process established a wide set of differences in amount of several features between one participant’s platforms, and fewer differences between the other participant’s platforms. In order to get insight on the possible reasons or motivations behind such differences, or lack thereof, between platforms and participants, participants were each sent interview sheets containing a mix of general questions posed to both, and more specific ones unique to each participant. These were constructed on the basis of findings in their textual data. Interviews showed a general notion from both participants that the context for their writing was the most prevalent factor for their usage of variations. The participant whose data varied greatly across platforms attributed this to the differences between the purposes and audiences of the two platforms. The participant with less varying data across platforms states that he uses variation on both, but to a smaller degree on one platform, partially as a result of a smaller sense of community. The findings of the thesis are thus, primarily, that written English online varies through a set of features that point to a variety of meanings and communities. Participants deploy these features with varying degrees of awareness but are primarily motivated by the context the writing occurs in, their audience, and their mood. Furthermore, they are motivated by which of their identities they wish to express, and which affective and epistemic stances they wish to enact.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleLanguage Variation Online: A Case Study of Two Internet Users' Writing on Four Online Platforms
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record