Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.authorStruksnæs, Mats Sørum
dc.contributor.authorSteinbo, Petter Kay
dc.date.accessioned2021-09-21T16:12:47Z
dc.date.available2021-09-21T16:12:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56511028:30552427
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780022
dc.description.abstractI denne oppgaven analyseres en mulig løsning for en rekordlang hengebru over Halsafjorden. Det er ikke blitt bygget noen hengebru av en slik størrelse i Norge tidligere, derfor er det ønskelig å finne ut om et slikt prosjekt er mulig å gjennomføre. Det er lagt mest vekt på brutårnene. Her er målet å finne ut hvor store tverrsnittene i brutårnene må være for å tåle belastningene de utsettes for, og dermed bestemme hvor mye betong og armering som trengs for å realisere prosjektet. Geometrien til brua bestemmes ved å ta utgangspunkt i Hardangerbrua og deretter skalere opp relevante størrelser, slik at hovedspennet blir 2050 meter. Dette innebærer å finne skalerte tverrsnitt for konstruksjonsdelene brutårn, hovedkabler, hengestenger og avstivningsbærer. Hengebrua analyseres med dimensjonerende lastkombinasjoner av egenvekt, trafikklast og statisk vindlast i ferdig tilstand. I tillegg analyseres brutårnene for spesialtilfellet der statisk vindlast virker på brutårnene i byggefase. Analysene gjennomføres ved hjelp av elementmetode-programmet Abaqus, der ikke-lineære geometriske effekter blir inkludert. Brutårnene dimensjoneres i bruddgrensetilstand. Det vil si at tverrsnittene har tilstrekkelig styrke til å motstå dimensjonerende laster, mens krav til konstruksjonen i bruksgrensetilstand ikke blir undersøkt. Analysene kjøres med B45-betong og B90-betong parallelt. Tverrsnittene dimensjoneres med et separat og delvis egenutviklet Excel-program. Det tar hensyn til ikke-lineære materialeffekter som plastifisering av trykksone og opprissing i betongen, i tillegg til flytning i armeringen. Motivasjonen for å gjøre analysen med ulik betongkvalitet, er for å undersøke om det finnes en mulighet for å redusere materialforbruket ved å benytte en betongtype med høyere fasthet, og i så fall hvor mye. Dette besvares mot slutten av oppgaven, der resultatene sammenlignes og betydningen av betongkvaliteten diskuteres.
dc.description.abstractThe objective in this master thesis is to investigate the possibility to build a suspension bridge over Halsafjorden. A suspension bridge of equivalent size has not been built in Norway previously, it is therefore desirable to investigate whether a project like this is possible to do. Most of the effort is put into the pylons. The goal here is to determine the necessary cross sections for the pylons to withstand the loads they are subjected to. Then it will be possible to estimate the amount of concrete and reinforcement needed to realize the project. The geometry of the suspension bridge is determined by scaling the relevant measures of Hardangerbrua, such that the main span becomes 2050 meters. This includes to find scaled cross sections of the separate parts, such as pylons, main cables, hangers and bridge girder. The suspension bridge is being analyzed with decisive load combinations from self weight, traffic load and static wind load. In addition, the pylons are being analyzed for a special case where static wind load is applied during the construction phase. The analyses are carried out with the finite element program Abaqus, where nonlinear geometric effects are included. The pylons are dimensioned for the ultimate limit state. This means that the cross sections have sufficient strength to withstand the decisive loads, but the requirements set by the serviceability limit state are not investigated. The analyses are carried out with C45-concrete and C90-concrete simultaneously. The cross sections are dimensioned with a separate and partly self-developed Excel program. This program includes nonlinear material behaviour such as plastification of the compressive zone and cracking of the concrete, as well as yielding of the reinforcement. The motivation to carry out the analyses with different concrete grades is to find out whether there exists a possibility to reduce the necessary amount of material used by changing the concrete grade. This question is answered at the end of the thesis, where the results are presented and the influence of concrete grade is discussed.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleStyrkeberegning av brutårn: Løsning for rekordlang hengebru tilknyttet «Ferjefri E39»
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel