Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBurheim, Odne Stokke
dc.contributor.advisorZimmermann, Pauline
dc.contributor.authorFinsås, Henrik Lund
dc.contributor.authorVåge, Martin
dc.date.accessioned2021-09-21T16:01:49Z
dc.date.available2021-09-21T16:01:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81240705:83716421
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779954
dc.description.abstractVågan kommune ligger i Lofoten, en region som i stor grad er avhengig av turisme. Kommunen ønsker å sette opp en ny ladestasjon i byen Svolvær, for å gjøre regionen mer attraktiv for turister som ankommer med elbil. Oppgaven tar for seg ulike løsninger for en slik etablering, hvor behovet til både lokalbefolkningen og turistene er tatt hensyn til. For å finne den optimale løsningen for ladestasjon i Svolvær har to hovedoppgaver blitt utført: Effektbehovet har blitt estimert, og ulike løsninger for plassering har blitt vurdert opp mot hverandre. Effektbehovet er hvor mye installert effekt ved ladestasjonen som trengs, for å imøtekomme det økende behovet for lading av elbiler. Effektbehovet er estimert til å være 100 kW i 2024, med behov for ytterlige 500 kW i 2025, som gir et totalt effektbehov på 600 kW. Dette behovet vil komme av ventet elbilturisme om sommeren i årene fremover, som er ventet å øke grunnet utvikling i teknologi og popularitet av elbiler. Med utgangspunkt i en estimert gjennomsnittlig ladeffekt på 100 kW per bil, gir dette et behov for seks ladepunkter i 2025. Ved bruk av tre hurtigladere på 200 kW, med to uttak hver, oppnås den nødvendige effekten på 600 kW. For valg av plassering har åtte ulike lokasjoner blitt vurdert, basert på av fire hovedkriterier: areal, nærhet, trafikkflyt og pris. Areal vil si hvor stort areal som er tilgjengelig. Lokasjonene er avhengig av å ha nok plass til å bygge stasjonen, men det er også en fordel å ha stort nok areal for en mulig utvidelse. Nærhet til sentrum er viktig for å trekke turister inn til byen, noe som er ønskelig for kommunen. Trafikkflyt til og ved ladestasjonen er viktig for å unngå trafikkuhell, unødvendige køer i sentrum, og for å gjøre lokasjonen mer brukervennlig. Kostnader for etablering av en ladestasjon har også blitt sett på. Disse vil i stor grad avhenge av effektbehovet til ladestasjonen. Med bagrunn i disse kriteriene ble alle lokasjonene gitt en totalvurdering. Fra totalvurderingene var det spesielt tre lokasjoner som skilte seg ut som spesielt egnede: Biltema, Meieritomta og Shell. Den største utfordringen ved Shell er at lokasjonen ligger for langt unna sentrum. Meieritomta sliter med trang ankomst og dårlig trafikkflyt. Biltema har ingen av disse utfordringene og er lokasjonen med høyest totalvurdering. Kostander knyttet til utbyggingen vil for alle lokasjonene kun være basert på enkle estimater, og kan vise seg å være en uventet utfordring med innvirkning på totalvurderingene. Anbefaling for etablering av ladestasjon i Svolvær vil dermed være å bygge ut en hurtigladestasjon med samlet effekt på 600 kW, ved Biltema. Effektbehovet på 600 kW kan fordeles ved bruk av tre hurtigladere på 200 kW, med to uttak hver. Videre anbefales en nettstasjon på 1 600 kVA, for å unngå ekstra kostnader ved en eventuell videre utbygging. Totale estimerte kostnader for en slik utbygging ligger på 2,45 MNOK. Det er anbefalt å tidlig bygge ut hele behovet, for å ta høyde for eventuelle feil gjort i dimensjoneringen. For utbyggingen til Tesla ble det også anbefalt å bygge ut ved Biltema. Det oppfordres videre til å inngå samarbeid med kommunen, for å redusere anleggskostnader for begge parter. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til at den etterspurte effekten fra nettselskapet er lavere enn det totale effektbehovet for begge partene ved en slik utbygging.
dc.description.abstractThe municipality of Vågan in Lofoten, is a region that largely depend upon tourism. They wish to establish a charging station in the city of Svolvær, to make the region more attractive to tourist arriving by electric cars. The report evaluates different solutions for such an establishment, which considers the needs of both the locals and the tourists. To find the optimal solution for a charging station in Svolvær, two main tasks have been executed: The required power has been estimated, and different locations have been evaluated and compared. To meet with the increasing power demand for charging of electrical cars, sufficient power must be installed at the charging station. In 2024 the required power is estimated to be 100 kW, with the need of an additional 500 kW in 2025, resulting in a total power requirement of 600 kW. This requirement is based on the expected increase in tourist during the summer using electric cars. Based on an estimated charging power of 100 kW for each car, six outlets are needed within 2025. The required power output and amount of charging points can be met by installing three fast chargers of 200 kW, each with two outtakes. Regarding placement, eight locations have been evaluated, based on four criteria: area, proximity, traffic flow and costs. The area will include the available area at the location, as well as the possibility for an expansion. Proximity to the city center is important to have the tourists going into town, which is highly desirable for the municipality. Traffic flow back and forth from the charging stations is important to avoid any traffic accidents, unnecessary queues, and to make the location more user friendly. The cost of an establishment of a charging station has also been assessed. These costs will largely depend upon the required power for the charging station. Based on these criteria, all locations were assessed with a score. From these assessments, three locations stood out as especially suitable: Biltema, Meieritomta and Shell. The main challenge with Shell is that it is located too far from the city center. For Meieritomta, the biggest challenges are difficult arrival as well as poor traffic flow. Biltema however, does not seem to have any of these challenges, and has accordingly been given the highest score. Costs related to the establishment have for all locations been based on simplified estimates, and may deviate at some locations, having an impact on the total assessment. Recommended establishment of a new charging station in Svolvær, will be to install a fast charging station with a total power output of 600 kW, by Biltema. The required power output can be achieved by using three fast chargers of 200 kW, each with two outlets. It is further reccommended to install a substation of 1 600 kVA, to avoid any extra costs following an potential expansion. The total estimated costs for this project is about 2,45 MNOK. An installation of 600 kW is recommended as soon as possible, to account for any errors made in the dimensioning. For Tesla, it is also reccomended to install their super chargers by Biltema. A partnership between Tesla and Vågan is suggested to reduce the costs for construction work. It has to be noted that the effect demanded from the net company is lower than what is needed from both parts in total with such an establishment.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLadestasjon for elbil i Svolvær
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel