Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorOpheim, Ola Hermann
dc.date.accessioned2021-09-16T16:00:21Z
dc.date.available2021-09-16T16:00:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:74730513:25573024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778704
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractProgramvareutvikling er en prosess som i mange tilfeller krever en utstrakt grad av korrdinering mellom arbeidskraft, systemkrav og arbeidsoppgaver. Kompleksiteten av dette koordineringsarbeidet øker ofte raskt når systemet vokser. For at prosjektledere skal være i stand til å koordinere involverte enheter og utviklingsarbeidet er de ofte avhengige av assistanse. Den vanligste måten for slik assistanse er i dag bruk av oppgavehåndteringssystemer. Et oppgavehåndteringssystem er et essensielt verktøy i et utviklingsteams verktøykasse. Utviklere og prosjektledere er daglig innom det benyttede oppgavehåndteringssystemet for å se hvilke oppgaver som skal jobbes med, følge fremgangen i prosjektet og planlegge for fremtidig utvikling. Objektivet i denne masteroppgaven er å fremheve noen faktorer som påvirker hvordan medlemmer av et utviklingsteam bruker deres oppgavehåndteringssystem, Jira, og hvordan de mest innflytelsesrike faktorene i dette tilfellet påvirker denne bruken. Forskeren bruker en kvalitativ tilnærming i studien, med støtte i brukeraksept-modellen UTAUT som konseptuelt rammeverk. Sju sentrale medlemmer fra to ulike utviklingsteam er intervjuet i dybde rundt deres bruk av oppgavehåndteringssystemet Jira. Intervjuobjektene representerer både den administrative siden av oppgavehåndteringssystemer gjennom, det som i praksis er en blanding av produkteiere og prosjektleder, og siden med selve programvareutviklingen gjennom gruppeledere og utviklere. Videre er innhentet data fra intervjuer tematisk analysert for å finne fellesnevnere. De mest sentrale av disse fellesnevnerne (Jira erfaring, konsekvenser av begrensende ressurser og den offentlige tilgjengeligheten for oppgavehåndteringssystemet) er beskrevet og diskutert mot eksiterende litteratur. I tillegg til disse faktorene, antyder funnene at også funksjonaliteten i oppgavehåndteringssystemet selv og utviklingsmetodikken brukt av teamene påvirker hvordan intervjuobjektene bruker oppgavehåndteringssystemet.
dc.description.abstractSoftware development is a process that in many cases requires a vast level of coordination of labor, requirements, and tasks. The complexity of this coordination often increases rapidly as the system size grows. For project administrators to be able to coordinate involvements and development work efforts and keep a general project overview, they are usually dependent on assistance. The state of the art for such assistance is to use issue-tracking systems (ITS). An ITS is an essential tool in a development team’s toolbox. Developers and product managers will look at the system daily to see which tasks should be worked on, the progress of development, and planning for future implementation. The objective of this thesis is to highlight some factors that influence how members of a development team use their current ITS Jira and how the most influential factors of this case, impact this use. The researcher use a qualitative research method to conduct the study, supported by the UTAUT user acceptance model as a conceptual framework. Seven central members from two different development teams is interviewed in-depth on their use of the ITS Jira. The participants represent both the administrative side of ITS through product managers and the software development side through tech leads and developers. Further, the interview data is thematically analyzed, revealing some common factors. The most central of these factors (Jira experience, consequences of limited financial resources, and the public nature of the ITS) is further described and discussed against similar already existing literature. Additionally, the ITS’s functionalities and the software development methodology used by the teams also seem to influence the participants’ ITS use.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleFactors influencing the use of an issue tracking system
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel