Show simple item record

dc.contributor.advisorRønning, Frode
dc.contributor.authorThiyagarajah, Vanathi
dc.date.accessioned2021-09-15T17:27:01Z
dc.date.available2021-09-15T17:27:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57287383:23789995
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778354
dc.description.abstractDenne studien har som hensikt å bidra i forskningen som har med tospråklighet og matematikkundervisning å gjøre, og på denne måten få innsikt i hvordan opplæring kan tilpasses gruppen med tospråklige elever. Studien er avgrenset til å handle om norsk-tamilske elever og deres begrepsforståelse av brøkbegrepet. Studien tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: Hvordan norsk-tamilske elever gjennomfører overganger mellom ulike representasjoner av brøkbegrepet? Og underspørsmålene: Hvilke indikasjoner kan finnes på at tospråkligheten påvirker overgangene? Hvilke misoppfatninger av brøkbegrepet kommer frem ved overgangene? For å besvare forskningsspørsmålet og underspørsmålene ble det gjennomført en kvalitativ casestudie med fire norsk-tamilske 7. trinnselever. Det ble utformet to oppgavesett, ett på norsk og ett på tamilsk, med de samme oppgavene der temaet var brøk. Elevene vekslet mellom å benytte de tamilske oppgavetekstene og de norske oppgavetekstene. Oppgavene var utformet slik at elevene kunne benytte ulike overganger mellom ulike matematiske representasjonssystemer. Datamaterialet består av elevenes skriftlige besvarelser og transkripsjoner fra kartleggings- og oppgavebaserte intervjuer. Resultatene fra studien viser at elevenes første steg i oppgaveløsingen er å oversette oppgavene fra tamilsk, til norsk. I denne oversettelsesprosessen viser funnene at faktorene som påvirker overgangene på grunn elevenes tospråklighet er likhet i ordlyder mellom tamilsk og norsk, og ulike bøyninger i hvert av språkene. Funnene viser også at det bør tas hensyn til hvilke kontekster som brukes i oppgavene slik at elever kan klare å skape mening når de foretar ulike overganger fra det verbale semiotiske registeret. Oppgaver som krever en overgang fra enten det verbale eller det symbolske semiotiske registeret til det grafiske registeret, kan være en faktor som bidrar til å berike begrepsforståelsen av brøk. Videre viser studien at elevene med høyest kompetanse i tamilsk, hadde færrest misoppfatninger knyttet til brøk, og at elever med lav kompetanse i tamilsk, hadde flest misoppfatninger knyttet til brøk. Dette kan tyde på at elever med høy kompetanse i førstespråket sitt presterer bedre i matematikkfaget enn elever som har lav kompetanse i førstespråket sitt.
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis is to contribute to research related to bilingualism and mathematics learning, and through this gain insight into how mathematics education can be adjusted to the group of bilingual students. The study is limited to deal with Norwegian-Tamil students and their conceptual understanding of fractions. The study is based on the following research question: How do Norwegian-Tamil students make transitions between different representations of the fractions? And the sub-questions: What indications are there that bilingualism affects the transitions? What misconceptions of fractions come to light during the transitions? To answer the research question and the sub-questions, a qualitative case study was conducted with four Norwegian-Tamil 7th grade students. Two task sets were designed in Norwegian and Tamil with the same tasks where the mathematical theme was fractions. The students alternated between using the Tamil assignment texts and the Norwegian assignment texts. The assignments were designed so that the students could use different transitions between different mathematical representation systems. The data material consists of the students' written answers and transcripts from survey- and task-based interviews. The results of the study show that the students' first step in solving the tasks is to translate the tasks from Tamil to Norwegian. In this translation process, the findings show that the factors affecting the transitions due to the students’ bilingualism are similarities in wording between Tamil and Norwegian, and different inflections in each of the languages. The findings also show that the contexts used in the tasks should be taken into account so that students can make sense when making different transitions from the verbal semiotic register. Tasks that require a transition from either the verbal or symbolic semiotic register to the graphical register can be a factor that helps to enrich the conceptual understanding of fractions. Furthermore, the study shows that the students with the highest competence in Tamil had the least misconceptions related to fractions, and that the students with the lowest competence in Tamil had the most misconceptions related to fractions. This may indicate that students with high competence in their first language perform better in mathematics than students who have low competence in their first language.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleTospråklige elever i møte med brøk – en casestudie av hvordan fire norsk-tamilske 7. trinnselever gjennomfører overganger mellom ulike representasjoner av brøkbegrepet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record