Show simple item record

dc.contributor.advisorHolum, Marthe
dc.contributor.advisorBarstad, Henrik
dc.contributor.authorSnell, Adrian
dc.date.accessioned2021-09-15T16:38:40Z
dc.date.available2021-09-15T16:38:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83511437:83539812
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778026
dc.description.abstractI dagens samfunn har digitale transformasjoner kommet høyt opp på agendaen. Endringer har blitt den nye normalen og det strategiske målbildet til organisasjoner har derfor blitt et større fokus. Denne studien handler om Norsk helsenett sitt strategiske målbilde, Strategi 2026, organisasjonstilpasningene og reaksjonene tilknyttet denne. Jeg har undersøkt hvilke utfordringer som kan oppstå i en omorganisering som ved implementering av en strategi, og kommet med noen anbefalinger til oppdragsgiver om hvordan utfordringene kan utbedres. Omorganiseringen som skjedde oktober 2020 var starten på realisering av Strategi 2026. Det strategiske målbildet setter retning for Norsk helsenett for 2026, og vil bety at studien kommer til å være relevant i årene som kommer. Jeg valgte å undersøke problemstillingen i form av en casestudie, der seksjonslederes oppfatning av omorganiseringen ble satt i fokus. Jeg bestemte meg for å benytte en kvalitativ analyse i form av en intervjurunde med seksjonsledere på tvers av virksomheten. Her samlet jeg inn data i form av besvarelser fra en intervjuguide, for å undersøke mine underforskningsspørsmål til problemstillingen. Jeg samlet inn totalt 5 timer med data fra intervjuer med 11 seksjonsledere som jeg deretter transkriberte og anonymiserte. Ut ifra denne innhentingen ville jeg analysere deres oppfattelse av omorganiseringen sammenlignet med deres innspill og arbeid med strategiarbeid. I tillegg undersøkte jeg hvordan deres oppfatning av omorganiseringen var med tanke på strategien og hvordan omorganiseringen bygget oppunder målene i strategien. Funnene knyttet jeg opp mot flere teoretiske grunnlag for å belyse hvorvidt omorganiseringen støttet virksomhetens strategiske retning. Undersøkelsen har fått frem at det finnes utfordringer som oppstår ved omorganisering. De utfordringene som tydeligst ble identifisert var knyttet mot forankring av strategien og det menneskelige aspektet rundt endring og hvordan ansatte reagerer på organisasjonstilpasninger. Det ble bekreftet en sammenheng mellom seksjonsledere som tok en aktiv rolle i utarbeidelsen av strategien og deres positive tilnærming til omorganiseringen. Det ble også avdekket at omorganiseringen var nødvendig for Norsk helsenett for å kunne videreutvikles som en mer enhetlig virksomhet. Funnene viste at den funksjonsbaserte inndelingen var en begrensende faktor når det kom til implementering av strategien da samhandling på tvers av divisjonene ikke var godt ivaretatt og oppleves som redusert etter den innføring av den nye organisasjonsmodellen. Avslutningsvis i oppgaven gir jeg derfor, med grunnlag i mine funn, noen anbefalinger til oppdragsgiver på områder jeg mener de bør ha fokus på i videre implementering av strategien. Dette er noe Norsk helsenett selv må vurdere om de ønsker å benytte i det videre arbeidet med å realisere sitt strategiske målbilde.
dc.description.abstractThis thesis is based on a case study considering the strategic goals in the Norwegian Health Network and the organisational adjustments and reactions associated with "Strategy 2026". Research to discover which challenges could arise under a reorganisation as a part of strategy implementation has been focused into a general advisory paragraph for the Norwegian Health Network. The reorganisation that was implemented in October 2020 was the initial step in realising Strategy 2026. The strategic goal points out a direction for the company toward 2026, which makes this thesis relevant for the following years. My research focused on a qualitative approach where interviews of several Heads of Section participated. An interview guide focusing on the reorganisation and the strategic goal derived the basis for the data collection. These interviews resulted in 5 hours of data from 11 interviewees, which was transcribed and anonymised. Based on this data collection, I compared and analysed the data to find similarities in perception of the strategic goals, as well as how the reorganization supported Strategy 2026. The research has revealed that challenges do occur under reorganisations. The challenges most prominent was in regard to taking ownership of the strategy, as well as the human factor surrounding change, in how employees react to organisational adjustments. There was a direct relationship between employees taking an active part in the strategy development process and their positive opinions surrounding the reorganization. Also, the research revealed that the reorganisation was necessary for the Norwegian Health Network to continue their innovation in becoming a more uniform business. The direction their strategy is headed, by structuring the company in terms of its functions may be a limiting factor as interactions across divisions may diminish. The thesis gives a good foundation though the revelations done though the research. My conclusions are thereby given as advice to the client for further implementation of the strategy. I hope my research is beneficial for the company and provides useful information to continue the work in realizing their strategi goals.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForankring av strategisk målbilde gjennom omorganisering
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record