Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein
dc.contributor.authorBoudabous, Sawsen
dc.date.accessioned2021-09-15T16:38:20Z
dc.date.available2021-09-15T16:38:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:83511437:83539818
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2778014
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Det er økt sannsynlighet for fortsatt hjemmekontor etter at pandemien covid-19 er over. I tillegg har arbeidet i ulike sektor blitt basert på og avhengig av samarbeid, koordinering og kommunikasjon. Dermed har samhandlingsløsninger blitt viktigere enn noensinne for sikre god støtte i viktige forretningsprosesser. Som følge av rask teknologisk utvikling, vil kontinuerlig forbedring av disse verktøyene være nødvendig for å være tilpasset endringer i brukernes liv. Derfor vil det være nyttig å se på muligheter for forbedring oppstått som følge av hjemmekontor for å forenkle, eller forbedre utføring av arbeidsoppgaver og tilfredsstille brukerens behov for å samhandle. Kommunikasjon er et viktig middel for samhandling spesielt og for jobben generelt, opplevd stress ved bruk av disse verktøyene kan påvirke den ansatte og bedriften, og det å finne ut mulige udekkede behov for brukerne kan også føre til at man finner ut hvordan samhandlingsløsninger kan forbedres. Derfor har denne studien satt fokus på disse 3 temaene i hovedproblemstillingen: «Hvordan kan samhandlingsløsninger forbedres med økt bruk av hjemmekontor?». For å kunne belyse områder innen samhandlingsløsninger som kan forbedres, ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse med individuelle intervju av 3 ansatte fra Norge og Sverige. Resultatet fra undersøkelsen viser at ansatte er generelt fornøyde med benyttet verktøy, da den gjorde det mulig å utføre jobben hjemmefra. Studien har også kommet frem til en rekke områder innen kommunikasjon, akseptanse til å bruke verktøy og økt tilgjengelighet, som kan forbedres i samhandlingsløsninger. På en annen side er mye av dette også forbundet med rutiner og ledelsen i bedriften om organisering av arbeidet, møter og bruk av samhandlingsverktøyet.  
dc.description.abstractAbstract There is an increased likelihood of a continued home office after the covid-19 pandemic is over. Yet, the work in various sectors has become based and dependent on cooperation, coordination, and communication. Collaboration solutions are therefore becoming more important than ever to ensure good support in different business processes. With the rapid technological developments, a continuous improvement of these tools will be necessary to adapt to changes in users' lives. Therefore, it will be useful to look at opportunities, due to home office requirements, for simplifying or improving the performance of work tasks and satisfying the user's need for interaction. Communication is an important means for interaction in particular and for the job in general. Experienced stress when using these tools can affect the employee and the company, and finding out possible unmet needs for the users would lead to finding out how interaction solutions can be improved. Therefore, this study has focused on the following topic: "How can collaboration solutions be improved with increased use of home offices?” In order to shed light on areas within collaboration solutions that can be improved, a qualitative survey is conducted by separately interviewing 3 employees from Norway and Sweden. The results from the survey show that the employees are generally satisfied with the tools used, as it made it possible for them to perform the work from home. The study has also identified areas within communication, acceptance to use tools, and increased accessibility that can be improved with collaboration solutions (software). On the other hand, much of this is also related to company leadership and to routines for organizing the work, meetings and use of the collaboration tool.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSamhandlingsløsninger på hjemmekontor
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel