Show simple item record

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.authorTvilde, Magnus
dc.date.accessioned2021-09-15T16:32:00Z
dc.date.available2021-09-15T16:32:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:70909370:13995576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777947
dc.description.abstractFagfellevurdering er ofte brukt i akademia, og blir også introdusert inn i undervisningskontekster. Kode-tilbakemelding er en vanlig praksis i IT-industrien der kollegaer gir tilbakemelding på hverandres kode. Begge praksiser har kjente motivasjoner, fordeler, utfordringer og beste praksiser. Kombinasjonen av disse to i en undervisningskontekst blir medstudentvurdering i programmering, som har mange likheter med de to nevnte praksisene. Denne studien fokuserer på hvilken kunnskap som er kjent om medstudentvurdering i programmering på ungdomsskolen og videregående skole, og hvordan programmeringslærere i disse trinnene kunne implementert metoden inn i deres egen praksis. Spesielt ved å forstå hvilke utfordringer lærer møter om de implementerer metoden, og hvordan den kan bli implementert på best mulig måte, det ville ha vært verdifullt for informatikkdidaktikk fagfeltet. Studien har gjort et systematisk litteratursøk for å finne ut den nåværende statusen for medstudentvurdering i programmering på ungdomsskolen og videregående skole. Dette inkluderte hvordan det blir brukt, motivasjoner, fordeler, og utfordringer. For å utforske aspektet i den virkelige verden har åtte lærere på ungdomsskolen og videregående skole blitt intervjuet. Intervjuene dekket statusen av medstudentvurdering i programmering på ungdomsskolen og videregående skole, lærerenes tanker om metoden og hvordan de kan bli støttet i å bruke den. Fra det systematiske litteratursøket ble det funnet ut at kunnskapen om medstudentvurdering i programmering på ungdomsskolen og videregående skole er veldig knapp, med et systematisk søk i litteraturen som endte opp med kun fire artikler. Resultatene fra intervjuene indikerer at lærere lett relaterer til medstudentvurdering i programmering, men ikke bruker det. Det finnes mange fordeler og utfordringer med metoden, men disse utfordringene er mulige å møte på gode måter med godt gjennomtenkte implementeringsstrategier. Det er behov for empirisk kunnskap om bruk av medstudentvurdering i programmering, og videre forskning på hva dets beste praksiser.
dc.description.abstractPeer review is commonly used in academia, and is also being introduced into educational settings. Code review is a common practice in the software industry where colleagues review each others code. Both practices have known motivations, benefits, challenges and best practices. Combining these two into an educational setting we get peer code review, which has a lot of similarities with the two aforementioned practices. This research focuses on what is known about peer code review in secondary education, and how secondary school programming teachers could implement the method into their own practice. Especially understanding which challenges teachers face in implementing the method, and how it can be implemented in the best way possible, would be of value to the computer science education community. The research has conducted a systematic literature review to find out what the current status of peer code review in secondary education is. This included how it is used, motivations, benefits, and challenges. Further, to explore the real-world aspect eight secondary school programming teachers were interviewed. The interviews covered the status of peer code review in secondary education, the teachers thoughts about the method and how to support them in using it. From the systematic literature review it was found that the knowledge about peer code review in secondary education is very scarce, with a systematic review of the literature resulting in only four articles. The results from the interviews indicate that teachers easily relate to peer code review, but are not using it. There are many benefits and challenges with the method, but these challenges are possible to face with well thought out implementation strategies. There is need for empirical evidence of use of peer code review, and further research into its best practices.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titlePeer Code Review in Secondary Education: A Systematic Literature Review and an Interview Study
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record