Show simple item record

dc.contributor.advisorAalberg, Trond
dc.contributor.authorGiørtz, Annette
dc.contributor.authorAaraas, Målfrid Henden
dc.date.accessioned2021-09-15T16:11:13Z
dc.date.available2021-09-15T16:11:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57320302:33368011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777797
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSynsforstyrrelser er en vanlig konsekvens av hjerneslag. Den vanligste formen for synsforstyrrelse er ensidig synsfeltutfall (homonym hemianopsi). Målrettet trening av synsfeltet kan ha positiv effekt på selvtillit og mestring av dagliglivets aktiviteter for de rammede. Synstrening gjennomføres hos en synspedagog. Grunnet en mangel på slike pedagoger i Norge, er det dessverre et begrenset antall pasienter som får tilbud om behandling. Denne oppgaven undersøker hvordan en virtual reality applikasjon kan brukes til kompenserende synstrening for vår målgruppe: slagpasienter med synsfeltutfall. Den vil undersøke hvor passende virtual reality er for dette formålet og hvordan treningen kan gjøres tilgjengelig, tilpasset og motiverende for målgruppen. Målet med virtual reality tjenesten er at den skal være en utvidelse av den eksisterende treningen synspedagoger tilbyr. Forhåpentligvis vil realiseringen av denne typen tjeneste føre til at flere pasienter får muligheten til å gjennomføre synstrening. Denne studien foreslår en synstreningstjeneste bestående av en virtual reality applikasjon med to spill for kompenserende synstrening, og et nettsted for å vise spillresultater og fremgang. For å evaluere tjenesten ble det rekruttert en testgruppe sammensatt av slagpasienter med synsfeltutfall, en synspedagog, samt en kontrollgruppe. Evalueringen besto av intervjuer, brukertester og observasjoner. Resultatene indikerer at det finnes potensial for bruk av virtual reality i synstrening. Målgruppen er i stand til å bruke virtual reality utstyret, men tjenesten må ta hensyn til motoriske utfordringer, lammelse, visuell neglekt og tretthet. Hjelp gjennom opplæring og forklaringer er også nødvendig for at målgruppen skal kunne bruke tjenesten uten assistanse. I tillegg til å tilpasse tjenesten til målgruppen som helhet, må en tjeneste for synstrening inneholde muligheter for å tilpasse til hver enkelt bruker.
dc.description.abstractVisual disturbances are a common consequence of stroke. The most common type of visual disturbance is visual field loss on the same side in both eyes (homonym hemianopsia). For those afflicted, targeted training of the visual field can have positive effects on confidence and performance in activities of daily life. Vision training is practiced together with a teacher of students with visual impairments (TVI). Unfortunately, the shortage of these teachers in Norway limits the amount of treatment available. This thesis examines how a virtual reality application can fit the purpose of compensatory vision training for our target group: stroke patients with homonymous visual field deficits. It researches to what degree virtual reality training suits this purpose, and furthermore how the training can be made accessible, adapted, and motivating for the target group. The goal of the virtual reality service is to be an extension of the existing training with TVIs. The hypothesis is that the realization of this kind of service will lead to the opportunity for more patients to conduct vision training. This study proposes a vision training service consisting of a virtual reality application with two games for compensatory vision training, combined with a website to display game results and progress. A test group consisting of stroke patients with homonymous visual field deficits, a TVI, and a control group were recruited to evaluate the proposed service. The evaluation consisted of interviews, user tests, and observations. The results indicate a potential for using virtual reality in vision training. The target group is able to use the virtual reality equipment, but the service must take into account motoric issues, paralysis, visual neglect, and fatigue. Also, assistance through introductory guidance and tutorials is necessary for the target group to use the service without in-person assistance. In addition to adapting the service for the target group as a whole, a vision training service must contain opportunities to adjust to the individual user.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleVision Training Through Virtual Reality for Stroke Patients with Homonymous Visual Field Deficits
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record