Show simple item record

dc.contributor.advisorMugurusi, Godfrey
dc.contributor.authorHaugo, Sondre Olsrud
dc.contributor.authorAndersen, Thomas Jensen
dc.contributor.authorZade, Shabbir H. Ali
dc.date.accessioned2021-09-14T17:12:08Z
dc.date.available2021-09-14T17:12:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:77258358:82301114
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777055
dc.description.abstractBacheloroppgaven har blitt skrevet i samarbeid med Hexagon Agility på Raufoss som til daglig produserer naturgassbeholdere for større kjøretøy. Problemstillingen for undersøkelsen er; Hvordan kan vareflyten inn til Agility optimaliseres ved bruk av tysk leverandør? Fremgangsmåten som er blitt brukt i denne undersøkelsen har vært et eksplorativ forskningsdesign med kvalitative metoder. Vi har gjennomført intervjuer av ansatte hos Agility og vært i kontakt med leverandører av logistikktjenester for å samle inn primærdata, samt tatt i bruk teorier og bøker som sekundærdata, for å ha et godt grunnlag i analysen. Datagrunnlaget er knyttet opp mot relevant teori for ledetid og risiko. Teorien omhandler temaer som sikkerhetslager, ERP-systemer, risiko ved ledetid, tredjepartslogistikk og risikoanalyse. I tillegg har vi benyttet analyseverktøyet SWOT-analyse for å strategisk planlegge og kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler hos 3pl-aktører. Vi har innhentet og analysert tilbud fra tre 3pl-aktører for å løse problemstillingen. Innledningsvis i resultatet legges det frem hva som er prioritert ved Agilitys nåværende leverandør i Lincoln. Da hvilke faktorer herfra som er ønskelig å prioritere ved overgangen til leverandør i Kassel. Oppgaven har valgt å fokusere på de tre 3pl-aktørene DSV, Toten Transport og DHL som kom videre fra prekvalifikasjonen. Ut ifra undersøkelsen ved Lincoln og prediksjoner som har kommet frem i intervju, skal oppgaven legge frem hvilken aktør som vil være den beste løsningen for Agility. Transportøren velges på grunnlag av hvem som gir lavest kostnad, lavest risiko, best ledetid, minst kommunikasjonskomplikasjoner vektet gjennom en SWOT-analyse. Oppgaven konkluderer med at en videreutvikling av samarbeidet med DSV vil være det mest gunstige. Da deres tilbud var mer attraktivt basert på de kriterier oppgaven la til grunn.
dc.description.abstractThis bachelor thesis has been written in collaboration with Hexagon Agility. The company produces natural gas and hydrogen fuel systems and 4 type composite cylinders for heavyduty commercial vehicles. The research question for this thesis is “How can the flow of goods into Agility be optimized, by the use of German supplier” The procedure used in this study has been an exploratory research design with quantitative methods. We have conducted interviews with employees within Agility and have contacted logistics service providers to gather primary data, theories and books are used to gather secondary data to have a good ground in the analysis. The basis of data is linked to relevant theory of lead time and risk. The theory is linked to theory of safety stock, ERP systems, lead time risk, third party logistics and risk analysis. We have also used SWOT analysis tools to strategically design and map the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of third-party logistics suppliers. We have collected and analyzed offers from 3 third-party logistics suppliers to answer the research question. Initially, the result presents what has been prioritized by the current supplier based in Lincoln, followed by which factors from here are beneficial to prioritize in the transition to the supplier in Kassel. This thesis is focused on the following 3 third-party logistics suppliers DSV, Toten transport and DHL. Whom progressed from the pre-qualification. Based on the analyzation of Hexagon Lincoln and predictions that have emerged in interviews, the thesis will present which supplier will be the best choice for Agility. The selection of carrier is based on who provides the lowest price, lowest risk, best lead time and the least communicational difficulties weighted through a SWOT analysis. The conclusion is that the further development of the collaboration with DSV will be the most beneficial for Agility. DSV had the best offer based on the criteria the task was based on
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleValg av transportør for frakt av gassylindere fra Kassel, Tyskland til Raufoss, Norge - for Hexagon Agility
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record