Show simple item record

dc.contributor.advisorLauritzen, Tore Lennart
dc.contributor.authorOlsen, Hedda Oppedal
dc.contributor.authorDrøpping, Stine
dc.date.accessioned2021-09-14T17:11:42Z
dc.date.available2021-09-14T17:11:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:82467484:82618021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2777040
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractRema Distribusjon Norge AS, Distribunal Trondheim gjennomfører om lag 320 leveranser hver uke i hele Trøndelag, samt deler av Møre og Nordland. Med så mange leveranser over så store distanser, er det store besparelser å hente på effektiv distribusjon og god utnyttelse av varetransporten. En av optimaliseringsmulighetene RD Trondheim ser på i dag er kansellering av turer. Dette vil si at vareleveransene på en bil flyttes, slik at turer slås sammen. Ulike interesser internt i bedriften gjør disse beslutningene utfordrende å ta. Dette prosjektet har derfor gått ut på å utforme en beslutningsmodell, som viser de direkte økonomiske konsekvensene av beslutningen. Denne modellen skal brukes som beslutningsstøtte for RD Trondheim. Beslutningsmodellen er utformet som en regnearkmodell i Microsoft Excel, og teknikkene er i hovedsak hentet fra undervisningen i logistikkingeniørstudiet ved NTNU. En større testkjøring sikret at modellen er utformet etter RD Trondheims behov. For at prosjektet skal stemme overens med omfanget til en bacheloroppgave, er det gjort avgrensninger. Dette går i hovedsak ut på forenklinger av RD Trondheims produksjonssituasjon. Alle avgrensninger er dokumentert og begrunnet. Videre er beslutningsmodellen tatt i bruk for å peke på eksempler på hvordan den kan brukes. Ut ifra dette diskuteres enkelte trender som framkommer ved bruk av modellen. Dette viste seg å variere i stor grad etter hvilken input som fylles inn i modellen. Man ser likevel at forholdet mellom plukkvolum, bemanning og snitteffektivitet er av avgjørende betydning for lønnsomheten. Andre faktorer som påvirker er ukedag for produksjon og hvilken rute som kanselleres.  
dc.description.abstractRema Distribusjon Norge AS, Distribunal Trondheim, hereby referred to as RD Trondheim, executes approximately 320 weekly goods deliveries. The distribution terminal delivers goods to all of Trøndelag, as well as parts of Møre and Nordland. The numerous deliveries across lengthy distances create a possibility of big reductions of costs. This can be achieved through effective distribution and effective utilization of the goods transport. A possibility for optimizing the distribution of goods is canceling transportation, meaning that the delivery will occur at a different time than first planned. This will allow RD Trondheim to exploit the truck’s full capacity at a different time, by combining deliveries. Differing interests within the company make this decision challenging. This bachelor thesis has therefore centered around designing a decision model that shows the direct economic effects of the decision. This model is meant to be utilized as decision support for RD Trondheim. The decision model is constructed in Microsoft Excel, and the techniques that are used are mainly derived from classes in the logistics engineering study program. A more comprehensive testing confirmed the validity of the model. RD Trondheim confirmed that it is constructed according to their wishes. We have made certain limitations to prevent the project from exceeding the scope of a bachelor thesis. This mainly consists of simplifications of RD Trondheim’s production. All simplifications are documented and justified. Further on the decision model is used to illustrate examples of how it can be used to make decisions. Trends in the results are then discussed based on these examples. These results vary to a great extent based on the input used. It can still be concluded that the ratio of picking volume, employees and the workers’ efficiency is crucial in relation to economic profitability. Other inputs, such as production day and distribution route, will also make an impact.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBeslutningsmodell for kansellering av turer i varedistribusjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record