Show simple item record

dc.contributor.advisorNowostawski, Mariusz
dc.contributor.advisorJohnsen, Hege Mari
dc.contributor.authorSkardal, Vilde Katrine
dc.date.accessioned2021-09-14T17:03:13Z
dc.date.available2021-09-14T17:03:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.ntnu:inspera:81988689:48646558
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776868
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSimuleringsbasert læring (SBL) er en viktig del av sykepleierutdanningen. Det blir både brukt som en erstatning for klinisk praksis, men også som et supplement til andre læringsmetoder. SBL er veletablert som en god måte for å tilegne seg viktige ferdigheter og som en mulighet til å øve på situasjoner som studentene vil møte senere i arbeidslivet. Det er en måte å kunne få øve seg, uten å risikere og skade pasienter. Simuleringsøktene er delt inn i tre faser: briefen, simuleringen og de-briefen. I denne avhandlingen undersøker man mulighetene som finnes ved å ta i bruk et serious game (SG) som en pre-simuleringsstrategi i forhold til briefing fasen. Denne første fasen er mindre forsket på, og studier viser at det kan være hensiktsmessig å flytte fokuset over på mindre tradisjonelle metoder enn de som brukes i dag – for eksempel i form av et serious game. I denne oppgaven har man benyttet seg av brukerundersøkelser og den brukersentrerte designmetodikken (UCD) for å utforske mulighetene som et SG byr på som en forberedende metode for nye sykepleiestudenter som skal starte med SBL. Det ble foretatt intervjuer med både forelesere og studenter, samt at det ble sendt ut en spørreundersøkelse. Det ble også gjort bakgrunnsundersøkelser på tidligere forskning, som blant annet inkluderte en analyse av spillene som har blitt brukt i utdanning av sykepleiere frem til i dag. Behovene og ønskene til sykepleiestudentene som deltok ble undersøkt og satt i sammenheng med hvordan man kunne brukt et SG til å oppnå disse. Det første målet var å undersøke hvordan man kunne bruke et SG som en pre-simuleringsstrategi for ferske sykepleiestudenter i forkant av en simulerings-basert læringssituasjon. Det andre målet var å finne ut av hvordan man kunne designe et slikt spill til å møte studentenes behov. Ved hjelp av the four-dimensional framework for spill til læring ble det laget et forslag til hvordan man kunne utforme et slikt spill, og hvordan det kunne bli brukt. Grunnlaget til dette forslaget kom fra analyser av intervjuene, spørreundersøkelsen og funnene fra bakgrunnsundersøkelsene. Mange sykepleiestudenter synes det er ubehagelig å ta på seg aktive roller i scenariobaserte simuleringer. Ukjente faktorer i simuleringen er noe av det som gjør nye sykepleiestudenter nervøse i denne settingen. I intervjuene og i spørreundersøkelsen kom det frem at mange studenter ønsket flere muligheter til å lære mer om utstyret, scenarioet og settingen før de kom til simuleringslabben. Forslaget legger frem at et SG til pre-simuleringsfasen burde lages slik at det etterligner en SBL-opplevelse fra perspektivet til en fersk sykepleiestudent. Ved å fjerne noen av de ukjente variablene så er håpet at dette kunne ført til at studentene føler seg mer komfortable og oppmuntre til aktiv deltakelse i fremtidige scenarioer.
dc.description.abstractSimulation-based learning (SBL) is an important part of nursing education. It is widely used as both, a replacement to clinical practice, as well as a complementary learning method. It is well-established as a way to gain experience with important skills and scenarios that the students will be encountering later in their professional career, without the risk of harming patients. The simulation sessions are split into three phases: the briefing, the simulation and the de-brief. This thesis explores the possibilities of using a serious game (SG) as a pre-simulation strategy for the briefing phase. The briefing phase is less researched upon and studies show that it may benefit from shifting the focus onto less traditional methods, which could for instance be in the shape of a serious game. This thesis utilized user-research and the user-centered design methodology to explore the possibilities of using a SG as a preparatory strategy for novice nursing students in SBL. Interviews were performed with both educators and students, in addition to a survey. Preliminary research was also done, which included an analysis of already existing games. The needs and pain points nursing students in simulation-based learning were investigated and used to explore how these could possibly be solved with a SG. The first goal was to see how a SG could be used as a pre-simulation strategy for novice nursing students before a simulation-based learning experience. The second goal was to figure out how such a game should be designed to meet the needs and expectations of the students. With the help of the four-dimensional framework for educational games, a proposal for what a SG should look like, and how it should be used was made. The basis for this proposal came from analyzing the user-research and utilizing the findings from the analysis of already existing games. Many nursing students find it uncomfortable to take on active roles in scenario-based simulations, and unknown factors in the simulation is part of what makes novice nursing students nervous before simulation. The interviews and the survey that was performed revealed that students wish they knew more about unknown elements such as equipment, environment, and the scenario before arriving at the on-site simulation. The game proposal involves making a SG that imitates the SBL experience from the perspective of a novice nursing student. By removing some of the unknown variables, the hope is that this could potentially lead to the students feeling more comfortable and promote active participation.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleExploring the Potential of a Serious Game as a Pre-simulation Strategy for Novice Nursing Students
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record