Show simple item record

dc.contributor.advisorWattne, Ole
dc.contributor.authorZavadska, Anete
dc.date.accessioned2021-09-14T16:44:46Z
dc.date.available2021-09-14T16:44:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56390516:35790799
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776797
dc.description.abstractSAMMENDRAG Urbanisering er en global trend (The Open University, 2016) som oppmuntre til by transformasjons prosesserer, relatert til dens urbane form, mobilitet og oppfatning av det urbane landskapet. De siste tiårene har veifinning lagt mest fokus på trafikken ved å fokusere på sjåfører, og ikke så mye på de gående (Herbes, 2018). Oppgaven min vil fokusere på å kombinere sosiokulturell, historisk og by aspekter samtidig som by elementer i et digitalt verktøy. Som skal ha som mål å hjelpe fotgjengere med å bygge en bedre forståelse av en by, mens de navigerer seg gjennom den. Forskere argumenterer at konsepter om veifinning for fotgjenger introdusert av Kevin Lynch i 1960 ikke kan være fullt anvendelige for de urbane levende fra det 21. århundre (Damayanti, 2019; Wesselman, 2015; Al-ghamdi & Al-Harigi, 2015). For å navigere seg mer vellykket i et bymiljø, må fotgjengeren erkjenne stedet ikke bare av sin bygde form, men også de forgjørende antropologiske aspektene knyttet til det. Som det teoretiske grunnlaget for min avhandling har jeg brukt, Kevin Lynch (1960) “Image of the City” og Rully Damayantis doktorgradsavhandling (2019) på å utvide Lynchs urbane element betydning. Lagene med sosiokulturell informasjon opprettes som en digital utvidelse til en eksisterende navigasjonsapp plattform. Som har som mål å oppmuntre til fotgjenger navigering og utforskning av byen til fots. Med brukervennlighetstester av virkelighets navigasjons eksperiment, vil jeg prøve å bevise empirisk om lagene beriker opplevelsen av veifinning prosessen og fremmer effektiviteten av den. Det historiske sentrum av Ålesund, en kystby i Norge, og områdene rundt er brukt som utgangspunkt for å representere prototypen av de digitale lagene. Resultatene fra oppgaven presenterer design strategier og metoder som kan forbedre digitale kartsystemer, og dermed forbedre opplevelsen for brukerne. Denne studien kan brukes som et grunnlag for videreutvikling av retningslinjer som forbedrer de digitale kartsystemene, spesielt i sammenheng med å få en bedre forståelse av det utforskede området i Ålesund.
dc.description.abstractABSTRACT The urbanisation as a global trend (The Open University, 2016) encourage city transformation processes related to its urban form, mobility and perception of urban landscape. During the past decades most wayfinding has put stress on traffic by focusing on drivers, not so much on walkers (Herbes, 2018). My thesis will focus on combining socio-cultural, historical and built form city elements in a digital tool that would aim to help pedestrians with building a better understanding of a city while they are navigating through it. Scholars argue that pedestrian wayfinding concepts introduced by Kevin Lynch in 1960 cannot be fully applicable for the urban living of 21st century (Damayanti, 2019; Wesselman, 2015; Al-ghamdi & Al-Harigi, 2015). To navigate oneself more successfully in a city environment, the pedestrian needs to acknowledge the space not only by its built form, but also conisdering anthropological aspects related to it. As the theoretical groundwork for my thesis Kevin Lynch’s (1960) “Image of the City” are used and Rully Damayanti’s Phd thesis (2019) on extending Lynch’s urban element meaning. Layers with socio-cultural information are created as a digital extension to an existing navigation app platform that aims to encourage pedestrian navigation and city exploration by feet. With usability tests of real life navigation experiment I will try to empirically prove if the layers enrich the wayfinding process experience and promote the effectiveness of it. The historical centre of Ålesund, a coastal town in Norway, and its surrounding areas are used as the base location for representing the prototyped digital layers. The results of the thesis present design strategies and methods that can improve digital map systems, thus improving the experience for the users. This study can be used as a groundwork for further development of guidelines that improve the digital map systems, particularly in the context of getting a better understanding of the explored area in Ålesund.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleAspects of developing digital tools that would strengthen pedestrian mental connection between outdoor urban spaces
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record