Show simple item record

dc.contributor.advisorVolden, Frode
dc.contributor.advisorGreen, Phil
dc.contributor.authorSolås, Ida Marie
dc.date.accessioned2021-09-14T16:44:31Z
dc.date.available2021-09-14T16:44:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:56390516:34588993
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2776792
dc.description.abstractMobiltelefoner har et voksende dynamisk bruk, som stadig utvider seg siden dens fleksibilitet tillater bredere bruk hvor enn du er. Dette har ført til større bruk utendørs hvor vi gjør dagligdagse oppgaver, bruker arbeidsverktøy eller gjør andre oppgaver på veien. Sollys kan gjøre dette til en utfordrende oppgave, ettersom høye belysningsnivåer og en kald fargetemperatur påvirker det vi oppfatter og kan betydelig redusere lesbarheten. For å kunne lese fra en telefon i denne konteksten, kan flere variabler påvirke vanskelighetsnivået: omgivelsesforholdene, telefonens skjermegenskaper, leserens syn og egenskapene til teksten. Av disse variablene er design av teksten enklest å kontrollere, og gjennom denne oppgaven vil det bli utviklet et sett med retningslinjer og gode råd for designere for å støtte tilstrekkelig lesbarhet på mobiltelefoner under lyse utendørsforhold. Gjennom å identifisere typografiske faktorer, gjennomgå eksisterende litteratur og forskning om dem og et utvalg av eksisterende retningslinjer, blir forutsetningen for retningslinjene lagt. Det ble tydelig at kontrast var mest avgjørende i dette bruksscenariet, tett fulgt av skriftstørrelse. Flere typografiske faktorer ble gjennomgått for å se om lesbarheten kunne optimaliseres ytterligere der to faktorer ble identifisert for å bli undersøkt nærmere i det gitte bruksscenariet gjennom et nettbasert eksperiment. Retningslinjer ble designet basert på gjennomgangen gjennom flere metoder og resultater fra det nettbaserte eksperimentet ble lagt til, som fant at verken forskjell i strekkontrast eller forskjell i farge hadde noen betydelig effekt på lesbarheten. Det nettbaserte eksperimentet fant imidlertid at pikseltetthet (PPI) hadde en betydelig effekt på lesbarheten ettersom lesbarheten til høyere PPI ble vurdert høyere.
dc.description.abstractMobile phones have a growing dynamic usage, constantly expanding as its flexibility allows for a wide use wherever you are. This have led to a greater use outdoors where we are doing daily tasks, using work tools or doing other on-the-go tasks. Sunlight can make this to a demanding task, as high illumination levels and a cold colour temperature effect what we perceive and can significantly reduce legibility. To be able to read from a phone in this context, several variables can influence the difficulty level: ambient condition, phone's display characteristics, readers vision and the characteristics of the text. Of these variables design of the text is easiest to control and through this thesis a set of guidelines and good advice will be developed for designers to support sufficient legibility on mobile phones in bright outdoor conditions. Through identifying typographical factors, reviewing existing literature and research about them and a selection of existing guidelines, the premise for guidelines are made. It became clear that contrast was most crucial in this use case, closely followed by font size. Several typographic factors were reviewed to see if legibility could be optimized further where two factors was identified to be investigated further in the given use case through an online experiment. Guidelines was designed based on the review through several methods and adding results from the online experiment, finding that neither difference in stroke contrast or difference in colour had any significant effect on legibility. The online experiment did however find that pixel density (PPI) had a significant effect on legibility as the legibility of higher PPI was rated higher.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleLegibility on Mobile Phones in Bright Outdoor Conditions
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record