Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMæhlum, Brit
dc.contributor.advisorAndenæs, Ellen
dc.contributor.authorNystad, Helle
dc.date.accessioned2021-09-08T09:31:52Z
dc.date.available2021-09-08T09:31:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2774573
dc.description.abstractSammendrag Hvordan kan stilvariasjon i tekstmeldinger forståes som sosiolingvistisk fenomen? Det er tema i denne masteroppgava. Formålet med prosjektet har vært å undersøke og utforske tekstmeldinger som et sosiolingvistisk fenomen. Det undersøkes hva som kan forklare språklig stilvariasjon i tekstmeldinger, og hvilke språktrekk som varierer særlig i datamaterialet som er samla inn i prosjektet. Det er gjennomført et språkeksperiment for innsamling av datamateriale til prosjektet. I dette språkeksperimentet har 10 deltakere gjennomført en form for individuelle intervjuer, hvor de har blitt bedt om å leve seg inn i en situasjon hvor de innser at de kommer for seint til noe. Deltakerne har valgt ut fire reelle personer i livet sitt, som de skriver tenkte tekstmeldinger til. Resultatet av eksperimentet er 40 tekstmeldinger, som er brukt for å vise intraindividuell språkvariasjon. Denne metoden er lite utprøvd i sosiolingvistisk forskning, og et av formåla med prosjektet har vært å utforske denne metodens anvendbarhet. Det er i tillegg gjennomført refleksive intervju med to av deltakerne fra eksperimentet. Deres refleksjoner om egen stilvariasjon, og stilvariasjon i tekstmeldinger generelt, har bidratt til analysen av tekstmeldingene. Denne masteroppgava er i stor grad teoridrevet, og analysen av problemstillinga er basert på sosiolingvistisk teori. Et interaksjonelt perspektiv på språkbruk ligger til grunn for prosjektet, og moderne variasjonistisk sosiolingvistikk er anvendt for å belyse intraindividuell språklig variasjon i tekstmeldinger. I tillegg er tidligere forskning på digitalt mediert språk en viktig del av det teoretiske grunnlaget i oppgava. Gjennom dette arbeidet vises det at stilvariasjon i tekstmeldinger kan forståes som et sosiolingvistisk fenomen på flere måter. Stilvariasjonen er et uttrykk for sosial tilpasning, og henger sammen med de betingelsene meldingsmediet gir for språkproduksjonen. Stilistiske valg er et resultat av konvensjoner for språklig interaksjon i den aktuelle relasjonen, som skapes og gjenskapes i de språklige valgene i tekstmeldingene. Språklige trekk som særlig varierer i datamaterialet fra eksperimentet, er dialektbruk, bruk av emojier, ikke-standardiserte stavemåter, strukturell oppbygging, og hvorvidt tekstmeldinger kjennetegnes av spontanitet og er del av en tilnærma synkron interaksjon. Tekstmeldingene i nære relasjoner fra språkeksperimentet, skiller seg ut. Innslag av synkroni og hyppig bruk av ikke-standardiserte stavemåter er språklige trekk som går igjen her, og som er med på å gjøre disse meldingene til et særlig interessant sosiolingvistisk fenomen.en_US
dc.description.abstractAbstract This Master`s thesis in Nordic Language investigates text messages as a sociolinguistic phenomenon. How does stylistic variation appear in text messages? And what understanding can a sociolinguistic view provide when it comes to why we choose to vary specific language features? These are the main questions of this paper. The research method for data collection used in this project is a “language situation experiment”. In the experiment, 10 contestants have been acting into a fictitious situation, where they realize they are going to be late for a happening. They respond to the situation by writing a text message to the person they were supposed to meet. The receiver of the text message varies throughout the experiment; the contestants write four different text messages to four different people, with four different happenings in mind. The receivers are real people which the contestants have a specific type of relation to: A good friend, a parent, a school teacher/professor and a fictious employer are being imagined as receivers of the text messages. The result of this language experiment is 40 text messages, which provide insight in intraindividual stylistic language variation. In addition to the experiment, two contestants have participated in “reflexive interviews”, where they have contributed to the analysis by reflecting on their own stylistic variation, as well as language variation in text messages in general. This thesis is based mostly on a theoretical approach to the research questions, and the results from the experiments are used to show concrete examples of the relevant language variation. An interactional perspective on language variation forms the theoretical basis of the project. Modern sociolinguistic theory on speaker variation and previous research on digital writing are two important theoretical components in the analysis of the research questions. The results shows that stylistic variation in text messages can be understood as a sociolinguistic phenomenon in multiple ways. Text message writers in the experiment are using language features to adapt to the receiver of the message in ways that may serve them in the current situation and relation. The following language features seem to vary considerably: Use of dialect, emojies, non-standard spellings, structure of the text and whether the message is part of a synchronic or spontaneous interaction. The text messages from the experiment that where written to people in close relations stand out at especially interesting, in a sociolinguistic view, due to their synchronic elements and the rapid use of non-standard spellings in these text messages.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.subjectMasteroppgave i nordisk språken_US
dc.titleHvooorfor SNAKKER vi forskjellig når vi skriver?? - En sosiolingvistisk studie av stilvariasjon i tekstmeldingeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel