Show simple item record

dc.contributor.advisorHenning Fjørtoft
dc.contributor.advisorCamilla Stabel Jørgensen
dc.contributor.authorUnstad, Lars
dc.date.accessioned2021-05-28T09:35:30Z
dc.date.available2021-05-28T09:35:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-326-6690-4
dc.identifier.issn2703-8084
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756826
dc.description.abstractAvhandlingen plasserer seg innenfor literacy- og leseforskning samt religionsdidaktikk, og dreier seg om fagspesifikk lesing i religions- og livssynsfaget (KRLE) med fokus på grunnskolens ungdomstrinn. Formålet er å utvikle ny empirisk kunnskap om hvordan faglig lesing i religionsog livssynsfaget blir forstått og praktisert, og å bidra til praksisutvikling innen leseundervisning i religions- og livssynsfaget på ungdomstrinnet. De overordnede forskningsspørsmålene for avhandlingen er: 1) Hvordan praktiseres lesing i KRLE-faget i ungdomsskolen? 2) Hvordan erfares lesing i KRLE-faget i ungdomsskolen? 3) Hva skjer når en fagspesifikk tilnærming til lesing i KRLE-faget introduseres for og prøves ut av lærere og elever i to ungdomsskoleklasser? Disse forskningsspørsmålene utforskes gjennom tre ulike delstudier som er presentert i form av tre artikler. De to første delstudiene knyttes til begge de to første forskningsspørsmålene, mens tredje delstudie knyttes til det siste forskningsspørsmålet. Første delstudie er en oversiktsartikkel som sammenfatter forskning på lesing og skriving i religions- og livssynsfaget i grunnskolen etter at grunnleggende ferdigheter ble innført med læreplanen Kunnskapsløftet (LK06). Andre delstudie er en utforskende studie som undersøker hvordan lærere og elever i fire ungdomsskoleklasser praktiserer og erfarer lesing i faget med tanke på meningsskaping. Tredje delstudie beskriver et designbasert forskningsprosjekt bestående av utviklingen og utprøvingen av et lesedidaktisk redskap, RE-spectare, som tar utgangspunkt i bevissthet om posisjonering som grunnlag for fagspesifikk lesing og faglig læring i religions- og livssynsfaget. Funnene viser at religions- og livssynsfaget står i et spenn mellom vektleggingen av kunnskapstilegnelse i læreplanens kompetansemål og betoningen av dannelse i læreplanens formålsdel. Lesing som kunnskapstilegnelse knyttes hovedsakelig til fagområdene kristendom, religion og livssyn, mens lesing i fagområdene etikk og filosofi er rettet mot dannelse. Dette innvirker på elevenes opplevelse av fagets meningsskapende sider. Lesing om religioner og livssyn oppfattes som om det handler om «de andre», mens etikk og filosofi handler om «oss». Ved å ta utgangspunkt i forskjellige personlige og faglige ståsteder, både i innenfra- og utenfraperspektiv, visualiserer det lesedidaktiske redskapet RE-spectare ulike perspektiv av betydning for fagspesifikk lesing og den betydningen posisjonering har for forståelse av faglig innhold. Ved å ta i bruk dette redskapet gis elevene mulighet til å utforske faget gjennom et perspektivmangfold, og slik fremstår RE-spectare som en ressurs for meningsskaping og kunnskapstilegnelse i faget.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2021:188
dc.relation.haspartPaper 1: Unstad, Lars; Jørgensen, Camilla Stabel; Fjørtoft, Henning. Lesing og skriving i religions-og livssynsfaget i den norske grunnskolen. En kartlegging av forskningsfeltet 2005-2018. Nordidactica 2020 (1) s. 153-174en_US
dc.relation.haspartPaper 2: Unstad, Lars; Fjørtoft, Henning. Disciplinary literacy in religious education: the role and relevance of reading. British Journal of Religious Education 2020 s. 1-10. https://doi.org/10.1080/01416200.2020.1754164 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (CC BY-NC-ND 4.0)(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)en_US
dc.relation.haspartPaper 3: Unstad, Lars; Fjørtoft, Henning. Texts, readers, and positions: Developing a conceptual tool for teaching disciplinary reading in religious education. Learning and Instruction 2020 ;Volum 73. s. 1-8 https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2020.101431 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (CC BY-NC-ND 4.0)(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)en_US
dc.titleForstår du det du leser? En fagspesifikk tilnærming til lesing i religionsog livssynsfaget på ungdomstrinnet.en_US
dc.typeDoctoral thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record