Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReams, Jonathannb_NO
dc.contributor.authorHalseth, Kristoffernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:39Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:39Z
dc.date.created2014-10-17nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier756539nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271891
dc.description.abstractThrough a qualitative interview study, I wanted to gain insight into how the cadets at the Air Force Academy (LKSK) experienced the counseling practiced at the school and how this counseling as part of leadership education at the school contributes to their progress and development as future leaders. The education at LKSK and the educational philosophy is experience-based in its nature and reflects on theory and practice. The thesis is based on the following question: How the cadets experience counseling and how this affects their development in their leadership process? To answer this, I have chosen a descriptive and phenomenological approach. When it comes to approaching the descriptive, it is my reason to examine the phenomenon of leadership training and guidance so the phenomenon appears before me. The collection of data is based on interviews from six cadets attending their first year at LKSK. I concluded with four wide main categories, each structured and divided into sub-items. The categories represent themes that recurred with each cadet, and is documented by the quotes and descriptions based on their experiences. The categories conclude with separate sub-sections in which discuss and interpret their descriptions against relevant theory within each category to develop a deeper understanding and to refine the categories. The category, The Experience of Counseling and The Counselors Role, examines the cadets experience of counseling upon execution and process counseling. The category also cover the experience of the relationship with the counselor as important to their learning. In the category, The Experience of Holistic Reflection, I discuss how the Cadets by reflecting holistic can see multiple pages in the reflection process, and thus partly may reflect more deeply about how a decision affects them in their leadership role. On The Experience of Reflecting in a Group, I contemplate on how sharing, listening and feedback in groups can contribute to more transparency, better relationships, increased mutual understanding and self-knowledge. In the latter category, Increased Insight in The Leadership Role I show how the categories overall has led to increased self-knowledge, awareness and increased attention in the lead role. The results of the study show how the cadets experience counseling as a tool in their development. The counseling with its components listed in the categories shows how the cadets have gained greater insight and become more aware of their leadership role. Overall, the cadets show that they as a result of the guidance and experiences at LKSK, learned more about their own leadership role and obtained the ability to see themselves from the outside and the other from the inside.nb_NO
dc.description.abstractGjennom en kvalitativ intervjustudie har jeg ønsket å oppnå innsikt i hvordan kadetter ved Luftkrigsskolen (LKSK) opplever veiledningen som praktiseres ved skolen og hvordan denne veiledningen som del av lederutdanningen ved skolen bidrar i deres lederutviklingsprosess som kommende ledere. Lederutdanningen ved skolen er erfaringsbasert i sin natur og den pedagogiske filosofien går ut på å reflektere over teori og praksis. Masteroppgaven er basert på følgende problemstilling: Hvordan opplever kadettene veiledning og hvordan påvirker denne deres lederutviklingsprosess? For å besvare dette, har jeg valgt en deskriptiv og fenomenologisk tilnærming. Med deskriptiv mener jeg at jeg ønsker å undersøke fenomenet lederutvikling og veiledning slik fenomenet framstår for meg. Datainnsamlingen er basert på intervjuer fra seks kadetter som er under sitt første studieår ved LKSK. Jeg kom fram til fire brede hovedkategorier som jeg har strukturert og delt inn i underelementer. Kategoriene representerer tema som gikk igjen hos alle forskningsdeltakerne, og dokumenteres ved sitater og beskrivelser basert på deres opplevelser. Kategoriene avsluttes med eget underkapittel hvor jeg drøfter og ser mine tolkninger opp mot relevant teori innenfor hver kategori, for å utvikle en dypere forståelse og for å kunne nyansere kategoriene. Kategorien opplevelsen av veiledning og veilederens rolle tar for seg kadettenes opplevelse av veiledning ved gjennomføring og prosessveiledning. Kategorien rommer også opplevelsen av relasjonen til veileder som viktig for deres læring. I kategorien opplevelsen av helhetlig refleksjon tar jeg for meg hvordan kadettene ved å reflektere helhetlig kan se flere sider i refleksjonsprosessen og dermed blant annet kan reflektere dypere rundt hvordan en avgjørelse påvirker dem i deres lederrolle. I kategorien opplevelsen av å reflektere i gruppe, betrakter jeg hvordan deling, lytting og tilbakemeldinger i grupper kan bidra til mer åpenhet, bedre relasjoner, økt felles forståelse og selvinnsikt. I den siste kategorien, økt innsikt i lederrollen, viser jeg hvordan kategoriene samlet har ført til økt selvinnsikt, bevissthet og økt oppmerksomhet i lederrollen. Resultatene fra studien viser hvordan kadettene opplever veiledning som et verktøy i deres utvikling. Veiledning med sine komponenter nevnt i kategoriene viser til hvordan kadettene har oppnådd økt innsikt og blitt mer oppmerksomme i sin lederrolle. Samlet viser kadettene at de, som et resultat av veiledning og opplevelser ved LKSK, har lært mer om egen lederrolle og i større evne har oppnådd evnen til å se seg selv fra utsiden og den andre fra innsiden.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.title"Det hjelper meg å se meg selv utenfra, og den andre innenfra": En kvalitativ studie av seks kadetter ved Luftkrigsskolen sin opplevelse av veiledningen ved skolen, og hvordan denne oppleves å ha påvirket deres utviklingsprosess som kommende lederenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel