Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorReams, Jonathannb_NO
dc.contributor.advisorJohansen, Vegardnb_NO
dc.contributor.authorBrattbakk, Idanb_NO
dc.contributor.authorMartinsen, Marit Ferstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:38Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:38Z
dc.date.created2014-10-10nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier754476nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271884
dc.description.abstractInterdisciplinary teamwork is acknowledged today as necessary due to the increasingly complex demands of modern society. Knowledge of group dynamics and characteristics of team members can make interdisciplinary cooperation more effective and meaningful. In this study we have in part 1a sought to find answers to group members' assessment of factors involved in team collaboration. We have continued in Part 1b to examine how personality traits impact the assessment of teamwork and how they influence the participants' assessment of the group. 607 students from the subject Experts in Team in the intensive villages filled out self-reports in a questionnaire. The response rate was 93.7 % and the participants answered the same questionnaire in week 1 and week 2 of the course. The data for the study consisted of three parts. The first was the background variables such as gender, age, nationality and faculty. The second part consisted of 18 questions about collaboration that formed the basis of a factor analysis in which the three factors of team collaboration were validated. These were "kindness," "lack of focus" and "isolation and domination." In addition, during the first questionnaire in week 1, participants also filled out the well-known personality test NEO FFI, containing personality traits neuroticism, extroversion, openness, compassion and conscientiousness. Paired t - tests were performed for the three co- factors to test averages compared to development in 1a. The results show that the factor "kindness" dropped from week 1 to 2 , while the factor "isolation and domination" rose from week 1 to week 2. A multilevel analysis was used to answer 1b. Results from 1b show three personality traits that prevail in relation to our partner factors. Personality features of openness and conscientiousness prevailed in each factor, respectively "kindness" and "lack of focus." Humanity prevailed in all three co-factors. Group participation was meaningful in how participants assessed "kindness" (25 %), "lack of focus" (36 %) and "isolation and domination" (38 %). The discussion also examines 1a and 1b in view of each other. It is argued here that interdisciplinary teamwork should also take into account individual personality characteristics. The conclusion implies the importance of valuing diversity in group members’ personality characteristics that they bring into cooperation. It is the interaction between the individual personality characteristics that may encourage the development of students' collaboration skills.nb_NO
dc.description.abstractVed stadig flere arenaer i vårt samfunn gjør tverrfaglig teamsamarbeid seg gjeldende i form av oppgaver som skal løses. Kunnskap om gruppedynamikk og egenskapene til teammedlemmene kan gjøre tverrfaglig samarbeidet mer effektivt og meningsfullt. Med denne undersøkelsen har vi i del 1a søkt å finne svar på gruppemedlemmers vurdering av teamsamarbeid. Vi har videre i del 1b sett på hvordan personlighetstrekk gjør seg gjeldene i vurderingen av teamsamarbeid og om gruppen utgjør en forskjell i deltakernes vurdering. Basert på selvrapportering fra et spørreskjema ble 607 studenter fra emnet Eksperter i Team, intensiv landsby analysert. Responsraten var på 93,7% og deltakerne svarte på samme spørreskjema i uke 1 og uke 2 av faget. Datagrunnlaget for studien besto av 3 deler. Den første var bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, nasjonalitet og fakultet. Neste del besto av 18 samarbeidsspørsmål som dannet grunnlaget for en faktoranalyse der de tre faktorene for teamsamarbeid ble gjeldene. Disse var "Snillisme", "Ufokus" og "Isolasjon og dominans". Den siste delen omhandler den kjente personlighetstesten NEO FFI som inneholder personlighetstrekkene nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet. Paret t-test ble utført for de tre samarbeidsfaktorene for å teste gjennomsnitt i forhold til utvikling i 1a. Resultatene viser at faktoren "Snillisme" synker fra uke 1 til 2 i samarbeidet, mens faktoren "Isolasjon og dominans" stiger fra uke 1 til uke 2 i samarbeidet. En flernivåanalyse ble brukt for å svare på 1b. Resultatet fra 1b viser tre personlighetstrekk som gjør seg gjeldene opp mot våre samarbeidsfaktorer. Personlighetstrekkene åpenhet og planmessighet gjorde seg gjeldene i hver sin faktor, henholdsvis "Snillisme" og "Ufokus". Medmenneskelighet gjorde seg gjeldene i alle tre samarbeidsfaktorene. Gruppen deltakerne var i utgjorde en stor betydning i hvordan deltakerne vurderte "Snillisme" (25%), "Ufokus" (36%) og "Isolasjon og dominans" (38%). Diskusjonen ser også 1a og 1b i lys av hverandre. Det blir her argumentert for at tverrfaglig teamsamarbeid også bør ta høyde for individuelle egenskaper. Konklusjonen innebærer viktigheten av verdsetting av mangfold som gruppemedlemmene tar med seg inn i samarbeidet. Det er samspillet mellom de individuelle egenskapene som kan stimulere til utvikling i studentenes samarbeidskompetanse.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectteamno_NO
dc.subjecttverrfagligno_NO
dc.subjectpersonlighetno_NO
dc.titlePersonligheter i tverrfaglie team: En kvantitativ studie om samarbeid i tverrfaglie teamnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel