Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorBergerud, Karinb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:37Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:37Z
dc.date.created2014-10-09nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753841nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271876
dc.description.abstractThis master thesis comprises social workers in the Norwegian children welfare services and their experiences of how the relationship with their nearest leader affects their sense of proficiency in their daily work. The topic of the science project is: How do social workers experience that their relation to their nearest leader affect their sense of proficiency? To highlight this phenomenon a Q-methodological survey has been executed, where 19 social workers shared their subjective views on how they experience that the relation to their nearest leader affects their sense of proficiency. The social workers contributed to the survey by sorting 48 statements of how similar or how different the statements were from their own individual experience. The statements are based on a structured science design where theories of mindset (growth and fixed), counseling relation and leader/worker relation (dependence, independence, interdependence) and communication (I/Thou and I/It) are emphasized. Based on factor analyses, a three-factors solution have been chosen. The factors express three prominent views of how social workers experience that their relations to their nearest leader affect their sense of proficiency. As a summary of the views, the factors got the name Assurance (factor 1), Independence (Factor 2) and Belief in own competence (Factor3). Interpreting the experiences that the factors represents up against relevant theories showed that the factors have a coinciding experience, that is, that the relation with the leader affects the workers sense of proficiency, although this is experienced and expressed in different ways. The surveyfactor interpretation also showed that the relation can affect both positively and negatively. The leaders’ ability to meet the individual social workers’ different needs seems to be decisive for the workers sense of proficiency.nb_NO
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen omhandler saksbehandlere i Barnevernet og deres erfaringer av hvordan relasjonen med nærmeste leder påvirker deres opplevelse av å mestre utfordringer i arbeidshverdagen. Forskningsprosjektets problemstilling lyder som følger: Hvordan erfarer saksbehandlere at relasjonen med nærmeste leder påvirker deres mestringsopplevelse? For å belyse dette fenomenet har det blitt gjennomført en Q-metodologisk undersøkelse der 19 saksbehandlere har delt sine subjektive syn av hvordan de opplever at relasjonen til nærmeste leder påvirker deres mestringsopplevelse. Undersøkelsen ble gjennomført ved at saksbehandlerne sorterte 48 utsagn ut fra hvor likt eller ulikt utsagnene var deres egen opplevelse. Utsagnene er basert på et strukturert forskningsdesign der teorier om mentale innstillinger (vekst og utvikling), rådgivnings- og leder/medarbeiderrelasjoner (avhengig, uavhengig og gjensidig) og kommunikasjon (Jeg/Du og Jeg/Det) er vektlagt. På bakgrunn av faktoranalysen er en 3-faktorløsning valgt. Faktorene uttrykker tre fremtredende syn i forhold til hvordan saksbehandlere erfarer at relasjonen med leder påvirker deres mestringsopplevelse. Som en oppsummering av synene fikk faktorene navnene Trygghet (Faktor 1), Selvstendighet (Faktor 2) og Troen på egen kompetanse (Faktor 3). Ved å drøfte erfaringene faktorene representerer opp mot relevant teori kom det frem at faktorene har en sammenfallende erfaring av at relasjonen med leder påvirker saksbehandlernes mestringsopplevelser, men at dette kommer til uttrykk på litt forskjellige måter. Det kom også frem at relasjonen kunne påvirke både positivt og negativt. Lederens evne til å møte saksbehandlernes ulike behov viste seg slik å bli avgjørende for saksbehandlernes mestringsopplevelser.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleSammen er vi dynamitt? Relasjoners påvirkning på mestringsopplevelser: En Q-metodologisk studie av hvordan saksbehandlere i barnevernet erfarer at relasjonen med nærmeste leder påvirker deres mestringsopplevelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel