Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorRømma, Karin Løbergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:31Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:31Z
dc.date.created2014-03-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier700950nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271839
dc.description.abstractThe theme for this study is communication during conflict. The purpose has been to look closer at how employees experience the communication with a colleague or a leader when conflicts occur at the work place. In this study a qualitative approach has been used which at a great extent is inspired by phenomenology and hermeneutics. The term experience is tied to sense and perception from a phenomenological perspective. Furthermore, the term preunderstanding is tied to a hermeneutic understanding, which implies that the individual through experiencing a phenomenon only partially is able to set aside own perspectives. The collecting of data was completed by interviewing four informants. During the analysis the coding is conducted through the method of systematical de-contextualization. The results of the analysis consists of two main categories; Awareness of own experiences and A relational perspective. The categories constitute the main theme of the study and consist of the subcategories View of human and View of conflict, and Recognition of competence and Openness for dialogue. Humanistic-existentialistic theory is essential to this study. I have mainly used the theories of Rogers, Kvalsund, Einarsen & Pedersen, Glasl and Bang & Middelfart. Honneth, Hegel og Høgstrup have been involved in the thesis during the discussion. Several theoreticians are presented throughout the study. The study indicates that employees and their experience of the communication during a conflict is an important theme that is given too little attention when dealing with conflicts in the workplace. In this study the dialogue emerge as central for a positive experience of the communication during a conflict. The awareness of own feelings and mindset, and mutual recognition, appears to be important to build a base for dialogue. Furthermore, the study indicates that meta-communication is a tool to create understanding between the parts in a conflict.nb_NO
dc.description.abstractTemaet for denne studien er kommunikasjon under konflikt. Hensikten har vært å se nærmere på hvordan arbeidstakere opplever kommunikasjonen med kollega eller leder når konflikter oppstår på arbeidsplassen. I studien er det benyttet en kvalitativ tilnærming som i stor grad er inspirert av fenomenologi og hermeneutikk. Begrepet opplevelse knyttes til sansning og persepsjon ut fra et fenomenologisk perspektiv. Videre er begrepet forforståelse knyttet til en hermeneutisk forståelse, som innebærer at individet ved opplevelse av et fenomen, kun delvis kan sette egne perspektiv på sidelinjen. Datainnsamlingen ble gjennomført ved å intervjue fire informanter. I analysearbeidet er kodingen gjennomført ut fra metoden med systematisk dekontekstualisering. Resultatene i analysen består av to hovedkategorier; Bevissthet omkring egne opplevelser og Et relasjonelt perspektiv. Kategoriene utgjør hovedtema i studien og består av underkategoriene Menneskesyn og Konfliktsyn, samt Anerkjennelse av kompetanse og Åpenhet for dialog. I studien er eksistensialistisk humanistisk teori sentralt. I hovedsak har jeg benyttet teori fra Rogers, Kvalsund, Einarsen & Pedersen, Glasl og Bang & Middelfart. Honneth, Hegel og Høgstrup har blitt trukket inn i oppgaven under drøftingen. Flere teoretikere er presentert i studien. Studien peker mot at ansatte sin opplevelse av kommunikasjonen under konflikt er et viktig tema som vies for lite oppmerksomhet ved konfliktbearbeiding i arbeidslivet. I studien fremstår dialog som sentralt for en positive opplevelse av kommunikasjonen under konflikt. Bevissthet rundt egne følelser og tankemåter, samt gjensidig anerkjennelse, fremstår som et viktig grunnlag for dialog. Videre peker studien på metakommunikasjon som verktøy for å skape forståelse mellom partene i en konflikt.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.titleKommunikasjon under konflikt: En kvalitativ studie av fire arbeidstakeres opplevelse av kommunikasjonen under konflikt med kollega og/eller ledernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber51nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record