Show simple item record

dc.contributor.advisorKvalsund, Ragnvaldnb_NO
dc.contributor.authorRånes, Helle Garbergnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:04Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:04Z
dc.date.created2012-01-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier473612nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271674
dc.description.abstractFormålet med denne mastergradsstudien er å bidra til bevisstgjøring og mer kunnskap om hvordan rådgiver kan legge til rette for å skape ansvarliggjøring hos rådsøker, og se på hvordan rådgiver kan legge til rette for en slik prosess i møte med rådsøker. Jeg ønsker også å bidra til en større erkjennelse av utfordringene ved å ha en intensjon om å forholde seg nøytral i dette møtet, og en økt bevissthet omkring maktfenomenet. Studien er bygget på problemstillingen; Hvordan opplever en konfliktrådsmegler å fasilitere parter i en konflikt til å ta ansvar for å finne en løsning? Det empiriske forskningsmaterialet er samlet inn ved bruk av Q-metodologi, hvor 20 konfliktrådsmeglere har gjennomført en Q-sortering. De har sortert 36 utsagn knyttet til tilretteleggelse av et meglingsmøte ut fra sorteringsbetingelsen: "Min egen opplevelse av den beste måten å tilrettelgge for at parter i en konflikt skal ta ansvar for å finne en løsning". Forskningsdeltakernes subjektive erfaringer dannet med andre ord grunnlaget for sorteringen, og gjennom faktoranalyse av det empiriske materialet kom jeg frem til fire faktorer som beskriver deres opplevelser. Med utgangspunkt i disse opplevelsene ser det ut til at det finnes ulike opplevelser omkring rådgivers tilretteleggelse for å skape ansvarliggjøring hos rådsøker. Den første faktoren vektla å lytte, skape dialog, og mulighet for endring. Den andre faktoren framhevet det å lytte og forstå, og en uavhengig megler. Den tredje faktoren har fokus på kjemi, å lytte, og meglerens påvirkning. Den fjerde faktoren vektla det å lytte, og en usynlig megler. Disse funnene er blitt drøftet gjennomgående i studien og satt i sammenheng med relevant teori.nb_NO
dc.description.abstractThe objective of this master thesis was to contribute to awareness and more knowledge about how counselors can facilitate accountability in the helpee, and look at how counselors can facilitate such a process in the encounter with the helpee. I wish to contribute to a greater recognition of the challenges of having an intention to remain neutral in this encounter, and an increased awareness regarding the aspect of power. The thesis is built on the research question; How do a conflict mediator experience to facilitate parties in conflict to take responsibility for finding a solution? In this study the empirical research data is collected through the use of Q-methodology, where 20 conflict mediators have conducted one Q-sorting each. They have ordered 36 statements regarding the mediators facilitation of a mediation meeting from the sorting condition; "My own experience of the best way to facilitate parties in conflict to take responsibility for finding a solution". Due to this, research participants' subjective experiences formed the basis for the sorting. Through factor analysis of the empirical material I came up with four factors that describe their experiences. Based on these experiences, it appears that there are different experiences concerning the counselors’ facilitation of responsibility. The first factor emphasized listening, creating dialogue, and possibility for change. The second factor pointed out listening and understanding, and an independent mediator. The third factor focused on chemistry, listening, and the mediators’ influence. The fourth factor highlighted listening, and an invisible mediator. These findings have been discussed throughout the thesis and are seen in the context of relevant theory in the counseling field.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleRådgiver som brobygger: En Q-metodologisk studie av konfliktrådmegleres subjektive opplevelse av å legge til rette for ansvarliggjøring hos partene i meglingsmøtetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record