Show simple item record

dc.contributor.advisorReams, Jonathannb_NO
dc.contributor.authorGrotli, Åslaug Johanne Bjørnstadnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:45:02Z
dc.date.available2014-12-19T14:45:02Z
dc.date.created2012-01-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier473552nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/271668
dc.description.abstractLederutviklingsprogram virker det til at det er mange som gjennomfører i dagens samfunn. Fokuset på å skape gode ledere synes å være stort. Det dette studien vil se nærmere på er hvilke mulige langtidseffekter det å ta et lederutviklingsprogram vil kunne gi. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming til spørsmålet om hva det er deltakere ved et relasjonsledelseskurs opplever at de tar med seg videre av kunnskap og erfaringer. Analysen av dataene førte fram til tre hovedkategorier. Disse er egenopplevd verdi av relasjonsledelseskurset, fasilitering av utviklingsprosessen og påvirkninger på vedvarende utvikling. Funnene i de ulike kategoriene har blitt diskutert opp mot teorier. Jeg har tatt utgangspunkt i teorier av Kegan (1994; 2000), Kegan og Lahey, (2001; 2009), Goleman, Boyatis og McKee (2002) og Mezirow (2000). Informantene pekte på hvordan relasjonsledelseskurset har bidratt til at de har blitt mer bevisst seg selv og forhold rundt dem. De opplever at de i større grad mestrer å se ulike perspektiver i situasjoner de står i, og de føler seg tryggere på å handle aktivt i egen arbeidshverdag. De opplever videre at det har vært verdifullt for dem som personer å delta på relasjonsledelseskurset. Gjennom drøfting av teori og empiri er det flere ulike påvirkningsfaktorer som tilsynelatende er med på å avgjøre hvordan en får benyttet og videreutviklet den kunnskapen og erfaringene de har med seg fra relasjonsledelseskurset. Samtidig ser det ut til at relasjonsledelseskurset spiller en rolle i fasiliteringen av en personlig utvikling. Slik både teorien og informantenes egen erfaringer viser vil denne personlige utviklingen kunne sies å gi lederutvikling.nb_NO
dc.description.abstractIt seems that there are many who carry out various forms of leadership development in today’s society. The focus on creating good leaders seems to be vast. This study aims to look at which possible long-term effects of participating in a leadership program will provide. I have chosen a qualitative approach to the question of what kind of knowledge and experience the participants find that they take with them after such a course. The analysis of the data led to three main categories. These are the self-perceived value of the relationalleadership course, the fascilitation of the development process and impacts on sustainable development. The findings in the various categories have been discussed through different theories. I have mainly drew on theories of Kegan (1994; 2000), Kegan and Lahey (2001; 2009), Goleman, Boyatis and McKee (2002) and Mezirow (2000). The informants pointed to how the relational leadership course has helped them become more aware of themselves and their surroundings. They find that they know are able to see and take a broader perspective on situations they are in, and they feel empowered to act in the various situations they are in during a work day. Further, they think it has been valuable for them as individuals to participate in the relational leadership course. Through the discussion of theory and empirical data, there are several different factors that seem to contribute as to which degree the informants are able to utilize and further develop the knowledge and experience they bring from the relational leadership course. At the same time, the course does seem to play a role in the fascilitation of personal development. As the theory and the informants own experience shows, this personal development can be considered as leadership development.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.title"Jeg forstår folk bedre rett og slett": En kvalitativ intervjustudie av langtidseffekter for ledere som har vært gjennom lederutviklingskursnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record