Show simple item record

dc.contributor.advisorØstern, Anna Lenanb_NO
dc.contributor.authorLoe, Ingernb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:40:55Z
dc.date.available2014-12-19T14:40:55Z
dc.date.created2012-07-31nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier542310nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/270284
dc.description.abstractMasteroppgaven «Gje meg handa di: Kroppsbasert metodikk i sang i musikkundervisningen», har til hensikt å undersøke hvordan kroppsbasert metodikk kan realiseres i sang i musikkundervisningen og hva som karakteriserer erfaringene de medvirkende gjør seg i arbeidet med en slik metode. Bakgrunnen for oppgaven er lærerens ønske om å utvikle sin kompetanse og få en dypere innsikt i egen praksis som musikklærer. Forskningen baserer seg på kvalitative metoder og legger vekt på forskerens forståelse av hva en handling betyr for informantene, også kalt symbolsk interaksjonisme. Innsamlingsmetodene som er brukt er elevlogger, lærerlogger, intervju, evalueringsskjema og videoobservasjon, og forsøket ble utført i en 7. klasse i lærerens egen musikkundervisning over fem uker. Det er tatt utgangspunkt i en fenomenologisk tilnærming i det kvalitative forskningsdesignet, altså hvordan tingene eller begivenhetene «viser seg» eller «fremtoner» seg, slik de umiddelbart oppfattes av sansene. Oppgaven ser på hvilke erfaringer elever og lærer har i arbeidet med metoden og hva som karakteriserer disse erfaringene, samt hvilke mønstre som kan identifiseres. Den teoretiske referanserammen er blant annet Maurice Merleau- Pontys kroppsfenomenologi og hans syn på erfaring som kroppslig viten samt Frede V. Nielsens musikkdidaktikk. Gjennom temasentrert og personsentrert analytisk tilnærming synliggjøres de medvirkendes erfaringer som mønstre. Undersøkelsen viser blant annet at kroppsbasert metodikk i sang i musikkundervisningen kan bidra til at elevene kan få en mer helhetlig forståelse av teoretiske begreper, og gi elevene større rom for å være aktive i sin egen læreprosess. Om bruken av kroppsbasert metode er vellykket, kommer blant annet an på hva som er målet med undervisningen og hvor man er i undervisningsforløpet. I denne oppgaven er læring, konsentrasjon, motivasjon og mestring viktige begreper behandlet i forhold til dette. Et viktig funn er hvordan kroppsbasert metode kan ta fokus bort fra det som skal læres hvis den kommer i veien i stedet for å være til hjelp og at det er viktig at læreren finner en kroppsbasert metode som elevene motiveres av og mestrer. Oppgaven bidrar til nye tanker rundt bruk av kroppsbasert metodikk i innlæringen av teoretiske begreper innenfor musikk og åpner opp for å trekke inn hele mennesket i læringsprosessen.nb_NO
dc.description.abstractThe master degree thesis, "Gje meg handa di: Body-based methodology in singing in music education», intends to examine how body-based methods can be realized in song in music education and the characteristics of the experiences the participants have in working with such a method. The background for the thesis is the teacher's desire to develop her competence and gain a deeper insight into her own practice as a music teacher. The research is based on qualitative methods and emphasizes the researcher's understanding of what an action means to the informants, also called symbolic interactionism. The collection methods used are students’ journals, teacher’s journals, interviews, evaluation form, and video observation, and the experiment was performed in 7th grade in the teacher's own music lessons over a period of five weeks. The thesis is based on a phenomenological approach in the qualitative research design, meaning how things or events "appear" or "show" themselves, as they immediately are perceived by the senses. The thesis looks at the experiences of the pupils and the teacher who have worked with the method and the characteristics of these experiences, and what patterns can be identified. The theoretical frame of reference include Maurice Merleau-Ponty body phenomenology and his view of experience as a body knowledge, and Frede V. Nielsen's Music didactics. The participants experiences are visualized as patterns through theme-centered and person-centered analytic approach as patterns. The study shows that body-based methods in singing in music education can help students to gain a more comprehensive understanding of theoretical concepts and give students more space to be active in their own learning process. Whether the use of body-based method is successful or not, will among other things depend on what the aim of the teaching is and where you are in the teaching process. In this thesis, learning, concentration, motivation and mastering are important concepts discussed in relation to this. An important finding is how body-based method can take the focus away from the content of learning rather than help, it is therefore important that the teacher finds body-based methods that students are motivated by and master. The thesis contributes to new thinking around the use of body-based methods in the learning of theoretical concepts in music and opens up to include the whole human being in the learning process.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO
dc.subjectSocial and Behavioural Science, Lawen_GB
dc.titleGje meg handa di: Kroppsbasert metodikk i sang og musikkundervisningennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Program for lærerutdanningnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record