Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFrostad, Pernb_NO
dc.contributor.authorSande, Camilla Bekkevoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:39:39Z
dc.date.available2014-12-19T14:39:39Z
dc.date.created2014-04-08nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier710867nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269892
dc.description.abstractI denne oppgaven har søkelyset blitt rettet mot tilpasset opplæring og hvordan dette prinsippet blir forstått i skolen. Det overordnede målet med denne studien har vært å undersøke hvordan tilpasset opplæring blir forstått av lærere i grunnskolen. Videre ønsket jeg å se på hvordan denne forståelsen kom til uttrykk i lærernes praksis når de tilpasset opplæringen til sine elever. Studiens problemstilling har vært: Hvordan blir tilpasset opplæring forstått og håndtert av lærere i praksis? Denne oppgaven er en del av et større prosjekt i en kommune, og derfor har jeg noen data som går på et lite utvalg og noen data som går på et større utvalg. Studien har tatt utgangspunkt i en kvalitativ forskningstilnærming, og datainnsamlingen har foregått gjennom seks halvstrukturerte intervju, hvor lærere har fungert som informanter. Resultatene er blitt fremstilt i tre kategorier: 1) forståelse og oppfatning av tilpasset opplæring, 2) tilpasset opplæring som praksis og 3) problemforståelse. I tillegg har jeg benyttet meg av en kvantitativ spørreundersøkelse som lærerne i prosjektkommunen har besvart, og trukket inn elementer fra denne i datafremstillingen. Resultatene viser at informantene er opptatt av tilpasset opplæring, og det blir av flere sett på som et kjerneprinsipp i lærerarbeidet. Imidlertid viser resultatene at lærerne forstår og tolker begrepet svært ulikt. Det blir av lærerne vektlagt ulike ting ved forståelsen, og det kommer til uttrykk at det er ulike syn på hvordan tilpasset opplæring skal realiseres, hvem som skal ha tilpasset opplæring og i hvilke fag det skal tilpasses i. Videre viser resultatene at det ikke var store forskjeller mellom informantene når det kom til tilpasset opplæring i praksis. Det var tydelig at det var den smale tilnærmingen til tilpasset opplæring som var gjeldene, noe som betyr utstrakt bruk av individuelle arbeidsmetoder og oppgaver. Jeg fant også utstrakt bruk av segregerende organisering av undervisningen, hvor de tok ut grupper for å gi tilpasset opplæring utenfor den ordinære undervisningen. Lærerne begrunnet segregeringen med at de på denne måten får hjulpet de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte. Den tilpassede opplæringen som skjer i form av spesialundervisning, var også stort sett utenfor klassens fellesskap. Informantene uttrykte at de så på hele systemet eleven er en del av når det kommer til vanske- og problemforståelse, men det virket som de i praksis havnet mer over i det kategoriske perspektivet, da denne tilnærmingen er individsentrert og knyttet til de vanskene en elev har.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.titleJeg tror jeg bruker begrepene om hverandre. Jeg har sikkert ikke tenkt nok over det: En kvalitativ studie om hvordan seks lærere forstår tilpasset opplæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel