Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaga, Monikanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:38:51Z
dc.date.available2014-12-19T14:38:51Z
dc.date.created2012-02-07nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier491716nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-471-2998-2nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/269551
dc.description.abstractMaintaining a sufficient level of physical activity and fitness is a prerequisite for good health and well-being in adults as well as children. Motor competence has been seen as a possible determinant of physical activity and physical fitness among children. The papers aim to contribute to an understanding of how motor competence in children relates to physical fitness and different aspects of health and development in children. The four studies included in this thesis employed different study designs. Paper I is a correlation study, where the relationship between motor competence and physical fitness was explored in sixty-seven school children who were between 9–10 years of age. Paper II is a comparaisons study between two groups of children, 12 children designated as the group with movement difficulties, and 12 children constituting the comparison group. Paper III, a longitudinal follow-up of the study in Paper II, examines how physical fitness develops over time in 18 children who were identified as having high or low motor competence from the initial sample of 67 children. Paper IV is a review article which aims to examine the implications of motor competence in different aspects of lives of children and adolescents. The findings, presented in the four papers (I – IV), suggest that motor competence may have significant implications for physical fitness and various aspects of health and development in children. The results show a significant correlation (-0.586) between motor competence and physical fitness for the whole sample of the 67 children who participated in the study (Paper I). Significant differences were also found between children with movement difficulties and the comparison group for all nine tasks and the total score for the Test of Physical Fitness (TPF) (Paper II). A longitudinal follow-up, over a period of 32 months, reveals that the group of children with a low level of motor competence performed less well on all physical fitness measures compared to the group of children with a high level of motor competence. Both groups scored significantly higher on the physical fitness test after this period and the relative differences in physical fitness outcomes between the groups were relatively constant over time (Paper III). Furthermore, the findings show that the level of a child’s motor competence has significant implications for their participation in physical activity, performance on different fitness components and risk of being overweight and obese in childhood and early adolescence. Moreover, children and adolescents with low motor competence are at risk of incurring a variety of psychosocial difficulties, such as lower self-esteem and anxiety. Impact on perceived athletic and scholastic competence and long-term effects on academic outcome are also reported (Paper IV). It can be concluded from the studies that motor competence may have significant long-term implications for various aspects of development, including physical fitness. Given that various physical fitness components are linked to different health outcomes, these consequences are a matter of concern for both current health status and later health status in children with low motor competence.nb_NO
dc.description.abstractEt tilfredsstillende nivå av fysisk aktivitet og fysisk form er en forutsetning for helse og velvære både for barn og voksne. Motorisk kompetanse har vært vurdert som en mulig faktor som kan påvirke fysisk form og aktivitetsnivå blant barn. Studiene forsøker å bidra til en forståelse av sammenhengen mellom motorisk kompetanse og fysisk form og ulike aspekter ved helse og utvikling hos barn. De fire studiene inkludert i denne avhandlingen hadde ulikt studiedesign. Artikkel I er en korrelasjonsstudie, hvor sammenhengen mellom de to variablene motorisk kompetanse og fysisk form ble undersøkt hos 67 skolebarn i alderen 9-10 år. I artikkel II, ble to grupper barn sammenlignet i forhold til fysisk form, 12 barn med såkalte motoriske vansker ble sammenlignet med en gruppe på 12 andre barn uten motoriske vansker. Artikkel III er en longitudinell oppfølgingsstudie som ser på hvordan fysisk form utvikler seg over tid blant 18 barn som enten ble identifisert med lav eller høy motorisk kompetanse fra det opprinnelige utvalget på 67 barn. Artikkel IV er en oversiktsartikkel som ser på hvilke implikasjoner motorisk kompetanse kan ha for ulike aspekter i barn og unges liv. Resultatene, presentert i fire artikler (I-IV), viser at motorisk kompetanse kan ha betydning for fysisk form og ulike aspekter ved helse og utvikling hos barn. Funn viser en relativt høy og signifikant sammenheng mellom motorisk kompetanse og fysisk form hos utvalget som besto av 67 barn (artikkel I). Det ble også funnet signifikante forskjeller på de ni oppgavene og total skåre på Test of Physical Fitness (TPF) mellom barn med motoriske vansker og gruppen de ble sammenlignet med. At barna med motoriske vansker oppnådde relativt svake resultater på den fysiske form testen kan skyldes at de har et lavere fysisk aktivitetsnivå (artikkel II). En longitudinell oppfølgingsstudie over 32 måneder viser at gruppen barn med lav motorisk kompetanse presterte dårligere på alle målinger på fysisk form sammenlignet med barna som hadde høy motorisk kompetanse. Begge gruppene skåret signifikant høyere på TPF etter denne perioden og den relative forskjellen i fysisk form mellom de to gruppene var forholdsvis konstant over tid (artikkel III). Resultatene viser at barns motoriske kompetanse har signifikant betydning for deltagelse i fysisk aktivitet, prestasjoner av ulike komponenter i fysisk form og utvikling av overvekt og fedme blant barn og unge. I tillegg har barn med lav motorisk kompetanse større risiko for utvikling av psykososiale vansker som lavt selvbilde og angst. Motorisk kompetanse har også betydning for egen persepsjon av atletisk og akademisk kompetanse samt akademiske prestasjoner (artikkel IV). Konklusjonen fra disse studiene er at motorisk kompetanse kan ha konsekvenser for ulike aspekter i barns utvikling, inkludert fysisk form. Gitt at komponenter i fysisk form er knyttet til ulike helsevariabler, gir dette grunn til bekymring i forhold til nåværende og senere helse status hos barn med lav motorisk kompetansenb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2011:221nb_NO
dc.titleMotor development, physical fitness and health in childrennb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk instituttnb_NO
dc.description.degreePhD i pedagogikknb_NO
dc.description.degreePhD in Educationen_GB


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel