Show simple item record

dc.contributor.advisorØstern, Anna-Lena
dc.contributor.authorSolum, Maren Kristine Brøndbo
dc.date.accessioned2020-10-22T10:42:41Z
dc.date.available2020-10-22T10:42:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2684441
dc.description.abstractMasteroppgaven «Estetiske anslag i undervisning» beskriver et forsknings- og utviklingsprosjekt som undersøker betydningen av estetiske anslag basert på sanselig didaktisk design i Åpne dører mot verden, et storylineprosjekt omkring tematikken flukt, flerkulturalitet og identitet. Storylineprosjektet er konteksten for de estetiske anslagene. Denne studien har som hensikt å bidra med økt kunnskap om estetiske anslag i didaktisk kontekst. Studien karakteriseres som utviklingsforskning, og bygger på empiri fra en intervensjon gjennomført i en undervisningspraksis med en elevgruppe på ti elever på 7. trinn. Med en vitenskapsteoretisk forankring i sosialkonstruktivismen, blir flere ulike metoder brukt for å skape studiens empiri. En a/r/tografisk metodologi er brukt i design og gjennomføring av storylineprosjektet med fire estetiske anslag som impulser i begynnelsen av undervisningsøktene. Analysen er multimodal med en dramaturgisk analysemodell som ramme, når materialet fra Åpne dører i verden analyseres og drøftes. En hermeneutisk tilnærming er brukt, med pendling mellom delhelhet-del-helhet, for å tolke og skape en forståelse for det fenomen som undersøkes. Studien undersøker følgende problemstilling: Hvilken betydning har estetiske anslag basert på sanselig didaktisk design for elevene som deltar i storylineprosjektet Åpne dører mot verden? Ved å vektlegge elementer fra dramaturgisk tenkning og estetisk læring i undervisningsdesignet, utfordrer denne oppgaven den prioritering av målbare resultater dagens skole i Norge har mye fokus på, gjennom å foreslå et alternativ basert på kunstfaglig tenkning. Resultatene fra denne studien viser at lærerens design for læring gjennom impulsene fra estetiske anslag hadde stor betydning for hvilke muligheter elevene fikk til å skape egen mening i læringssituasjonene. Studien viser, gjennom et feilslått anslag, betydningen av at et estetisk anslag faktisk må være impuls i oppstarten av undervisningen for å skape interesse og engasjement. Når de estetiske anslagene fikk være oppstart på undervisningen gav de en impuls som skapte interesse, motivasjon, engasjement og inspirasjon i elevgruppen. Spor av anslagenes betydning i elevenes prosesser og produkter viser at anslag basert på sanselig didaktisk design la til rette for læringsfremmende undervisningssituasjoner.en_US
dc.description.abstract- The master’s thesis «Aesthetic ‘hooks’ as impulse in design of teaching» describes a research and development project that explores the importance of aesthetic ‘hooks’ based on aesthetic pedagogical design in Open doors towards the world, a storyline project around themes connected to fugitives, multiculturalism and identity. The storyline project constitutes the context for the aesthetic ‘hooks’. The aim of this study is to contribute to increased knowledge about aesthetic ‘hooks’ in an educational context. The study is a piece of formative research and builds upon empirical material generated from an intervention carried out through a teaching practice with ten pupils in grade 7. The study is based on social constructivism, as a result several methods are used to generate the empirical material. An A/r/tographic methodology is applied in design and carrying out of the storyline project with four aesthetic ‘hooks’ as impulses at the introductory phase of the lessons. The analysis is multimodal and framed by a dramaturgical model for analysis, when the material from Open doors towards the world is analysed and discussed. A hermeneutic approach is applied, with a cyclic variation between part-whole, part-whole, in order to interpret and create an understanding of the phenomenon under study. The study addresses the following problem: What is the importance of aesthetic ‘hooks’ based on aesthetic pedagogical design for the pupils participating in the storyline project Open doors towards the world? Emphasizing elements from dramaturgical thinking and aesthetic learning in the design of the lessons, this thesis challenges the prioritizing of measurable results, that school in Norway has much focus on today, by offering an alternative based on arts educational thinking. The results from this study indicate that the teacher’s design for learning through the impulses from aesthetic ‘hooks’ had great impact on the opportunities for the pupils to making meaning of their own in the learning situations. The study exposes, through one unsuccessful ‘hook’, the importance of the aesthetic ‘hook’ being an impulse at the introductory phase of the lesson in order to create interest and engagement. When the aesthetic ‘hooks’ could be the initial impulse to the lesson they created interest, motivation, engagement and inspiration in the group of pupils. Traces from the importance of the ‘hooks’ in the processes and products of the pupils made it visible that ‘hooks’ based on aesthetic pedagogical design promoted learning rich situations.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleEstetiske anslag i undervisning - En studie av sanselig didaktisk design og dramaturgisk tenkning i Storylineprosjektet 'Åpne dører mot verden'en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record