Show simple item record

dc.contributor.advisorHuang, Lizhen
dc.contributor.authorNaji, Rahaf
dc.contributor.authorYaman, Alime
dc.contributor.authorNaji, Amjed
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:23Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672416
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven skal se på hensiktsmessig bruk av massivtre og lavkarbonbetong. Oppgaven sammenligner miljøpåvirkningene fra disse to byggematerialene for å finne ut hvilken er mer miljøvennlig. Biriomsorgssenter er brukt som en casestudie. Biriomsorgssenter er et omsorgssenter for eldre. Den er bygd av Betonmast Innlandet. Den er bygd stor sett i massivtre. Kjelleren og fundamentet er bygd i lavkarbonbetong. Miljøpåvirkningene fra Biriomsorgssenter og miljøpåvirkningene fra når massivtre erstattes med lavkarbonbetong i bygget skal beregnes. Focus Konstruksjon brukes for å dimensjonere Biriomsorgssenter i lavkarbonbetong. Den dimensjoneres slik at den kan ta de lastene som bygget utsettes for. Livsløpsvurdering (LCA) er brukt som en metode for å beregne miljøpåvirkning fra et produkt eller et bygg. Utslippene fra Biriomsorgssenter er beregnet etter ILCD 2011 Midpoint+. Miljøpåvirkningskategoriene som brukes i denne oppgaven er global oppvarming, ozonnedbryting, menneskelige giftstoffer (kreft- og ikkekreftfremkallende), svevestøv, forsuring, økotoksisitet i ferskvann og vannforbruk. Det er kun beregnet miljøpåvirkning fra produktfase og transport av byggematerialer (A1-4). Resultater fra LCA viser at massivtre har mindre utslipp enn lavkarbonbetong innen global oppvarming, ozonnedbrytning, ikke-kreftfremkallende menneskelige giftstoffer, svevestøv, forsuring og økotoksisitet i ferskvann. Lavkarbonbetong har mindre utslipp enn massivtre innen kreftfremkallende menneskelige giftstoffer og vannforbruk. Det er mindre utslipp fra transport når Biriomsorgssenter bygges i lavkarbonbetong enn når den bygges i massivtre. Disse resultatene gjelder for et omsorgssenter på 5000 m2 bruksareal, beregnet for 16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger, brukt over en periode på 60 år og følger TEK17
dc.description.abstractThis bachelor thesis will be looking at the appropriate use of cross laminated-timber (CLT) and low carbon concrete. The thesis compares the environmental impact from these two construction materials to find out which one is more environment friendly. Biriomsorgssenter is used as a case study. Biriomsorgssenter is a care center for the elderly. It is built by Betonmast Innlandet. The building is mostly in CLT. The basement and the foundation are built in low carbon concrete. The environment impact from Biriomsorgssenter and the environment impact when CLT is replaced by low carbon concrete is calculated. Focus Konstruksjon is used to design Biriomsorgssenter in low carbon concrete. It designs the building so that it can withstand the loads that the building is exposed to. Life cycle assessment (LCA) is used as a method to calculate the environmental impact from a product or a building. The emissions from Biriomsorgssenter is calculated using ILCD 2011 Midpoint+ as a method. The environmental impact categories that is used in this thesis is climate change, ozone depletion, human toxicity (cancer and non-cancer effects), particulate matter, acidification, freshwater ecotoxicity and water resource depletion. Enviromental impact is calculated only for the product stage and the transportation of the construction materials (A1-4). The results from LCA show that CLT has less emissions than low carbon concrete within climate change, ozone depletion, human toxicity non-cancer effects, particulate matter, acidification and freshwater ecotoxicity. Low carbon concrete has less emissions than CLT within human toxicity cancer effects and water resource depletion. There is less emission from transportation of construction materials when Biriomsorgssenter is built in low carbon concrete than when it is built in CLT. These results are based on a care center for the elderly that have 5000 m2 floor area, is designed to host 16 nursing home places and 16 sheltered accommodations, used for the span of 60 years, and follows TEK17.en
dc.publisherNTNU
dc.titleHensiktsmessig bruk av massivtre og lavkarbonbetong
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record