Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKleppe, Paul Steffen
dc.contributor.authorHessen, Stian Johansen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:01Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672392
dc.description.abstractDenne tekniske rapporten er besvarelse for avsluttende hovedoppgave i Produkt og systemdesign 2017-2020, ved NTNU Ålesund. Hovedoppgaven er gjennomført hos Skipsteknisk AS, hvor kandidaten fra før har gjennomført praksis og videre blitt ansatt som designingeniør. Gjennom dette arbeidet har han bidrat til effektivisering av bedriftens arbeid med visualisering av skipsdesign. Med ønske om videre kompetanseheving innen 3D-designarbeid, ble ide til hovedoppgave presentert for bedriften høsten 2019. Da med fokus på rendering, og muligheter for effektivisering av prosessen for å hente ut fotorealistiske bilder av skipsdesign i maritime miljø. Dette er en kompleks prosedyre som krever spesialkompetanse, samtidig som den er ressurskrevende både i tid og utstyr. Og siden dette skjer i en tidlig salgsfase, er det naturlig med kontinuerlige endringer i design slik at prosessen må gjentas. Ide ble godt mottatt av bedriften, og avtale for gjennomføring av hovedoppgave ble signert januar 2020. Kandidaten fikk god innføring i dagens metode som bedriften har utviklet. Og som ga godt grunnlag for å vurdere hvilke forbedringspotensial man kan jobbe videre med. Det viste seg at visualiserings-prosessen er så sammensatt og komplisert at fremdriften for prosjektet var avhengig av mye selvstendig arbeid og studie av teknikker, og tidkrevende testing. Det er valgt å fokusere på tester som har ført til fremskritt/avklaring av problemstillinger i denne rapporten. Dette ble et nødvendig valg i prosjektplanleggingen for å kunne ha et produkt ved utgang av prosjektperioden.
dc.description.abstractThis technical report is the answer to the final thesis in Product and System Design 2017-2020, at NTNU Ålesund. The bachelor’s thesis has been carried out at Skipsteknisk AS, where the candidate has previously completed an internship and further been employed as a design engineer. And have through this work contributed to increasing the efficiency of the company's work on visualization of ship design. With the aim of further enhancing competence in 3D design work, an idea for the bachelor's thesis was presented to the company in the fall of 2019. With a focus on rendering, and possibilities for streamlining the process to extract photo-realistic images of ship design in a maritime environment. This is a complex procedure that requires special expertise, while at the same time requiring resources in both time and equipment. And since this is happening at an early sales stage, it is natural for continuous changes in the design. The idea was well received by the company, and an agreement for the execution of the bachelor's thesis was signed in January 2020. The candidate got a good introduction to the current method developed by the company. And that provided a good basis for considering what potential for improvement you can work on. It turned out that the visualization process is so complex and complicated that the progress of the project depended on a lot of independent work and study of techniques, and time-consuming testing. It has been chosen to focus on tests that have led to progress / clarification of issues in this report. This became a necessary choice in project planning in order to have a product at the end of the project period.en
dc.publisherNTNU
dc.titleProsessutvikling for produktvisualisering i maritime miljø.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel