Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeggem, Reidun
dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisorNicole Veelo
dc.contributor.authorGrimelid, Sander Resell
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:04Z
dc.date.available2020-08-16T16:03:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672277
dc.description.abstractSammendrag For å avgrense oppgaven valgte jeg derfor å ta for meg hvilke holdninger dagens lærere har tid bruken av ekskursjon. Jeg valgte derfor å sette problemstilling min til: ''Hvilke holdninger har lærere til bruk av ekskursjon i skolen?''. Jeg har valgt å dele oppgaven min inn i tre ulike teorideler. I denne delen går jeg blant annet inn på hva den overordnede delen av den nye læreplanen som skal taes i bruk fra August 2020 sier om ekskursjon i skolen. Videre ser jeg nærmere på hvordan ekskursjon kan bli brukt som undervisningsform i skolen. Til slutt går jeg nærmere inn på hvordan ekskursjon spiller inn på elevers sosiale kompetanse og danning i skolen. Jeg bestemte meg for å ta i bruk kvalitativ forskningsmetode for å belyse min problemstilling. Den metoden jeg valgte å ta i bruk var intervju. De to intervjuobjektene mine er begge lærere i samfunnsfag og har gjennomført ekskursjon med elever i skolesammenheng. De underviser nå i faget ved en barneskole. Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg sett at det også blant lærere i dag er veldig delte meninger rundt bruk av ekskursjon som undervisningsform. Denne formen for undervisning krever mye arbeid både forut for, underveis og etter gjennomføringen. I bacheloroppgaven kommer det frem hvordan nærmiljøet har blitt en mer og mer sentral del for å få til gjennomføring av ekskursjon i skolen basert på gratisprinsippet som har blitt innført. I tillegg forklarer jeg hvordan ekskursjon spiller inn på den sosiale kompetansen hos elevene. Jeg går også nærmere inn på hvordan ekskursjon kan virke inn på motivasjonen hos elevene.
dc.description.abstractSummary To refine the assignment, I therefore chose to consider the attitudes of today's teachers to the use of excursion. I therefore chose to put my problem to the question: ''What attitudes do teachers have for using school excursion?''. I have chosen to divide my thesis into three different theoretical parts. In this section, I discuss, among other things, what the overall part of the new curriculum, which will be implemented from August 2020, says about school excursion. Furthermore, I take a closer look at how excursion can be used as a form of teaching in school. Finally, I take a closer look at how excursion affects students' social competence and schooling. I decided to use qualitative research method to elucidate my issue. The method I used was interview. My two interview subjects are both social studies teachers and have taken excursions with students in school. They are now teaching the subject at an elementary school. Through the work on this thesis I have seen that there are very shared opinions among teachers about the use of excursion as a teaching method in school. This form of teaching requires a great deal of work both before, during and after completion. The bachelor thesis shows how the local community has become an increasingly important part of achieving an excursion in school based on the free principle that has been introduced. In addition, I explain how excursion affects the social competence of the students. I also go into more detail about how excursion can affect the motivation of the students.en
dc.publisherNTNU
dc.titleBruk av ekskursjon i skolen
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel