Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Jan Harald
dc.contributor.authorEilertsen, Magnus
dc.contributor.authorLarsen, Knut Johan
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:24Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672193
dc.description.abstractI denne rapporten finner du resultater og diskusjon om hvilken kartløsning som er den mest optimale for applikasjonen gitt de rammebetingelsene vi var presentert med. Vi diskuterer også om FiiZK er fornøyde med produktet vi har levert. Videre er det mulig å lese om client-side rendering mot server-side rendering og AIS i teorikapittelet. Vi gir også begrunnelser for valg av utviklingsspråk og rammeverk, utviklingsprosess, arbeids- og rollefordeling. Det blir også diskutert om problemer vi hadde med estimert ankomsttid, testing, integrering med FiiZK Ctrl og blindveier i utviklingen. Å finne riktig kartvisnings-API var viktig for å kunne løse oppgaven på en best mulig måte. Gjennom utviklingsprosessen har vi vært innom flere alternativer. Vi startet med Google Maps, skiftet over til Leaflet og så byttet igjen til OpenLayers. OpenLayers viste seg å være det korrekte valget av kartvisnings-API grunnet deres brede API som har mye funksjonalitet og er open-source som gjør at det er gratis å bruke. Det var viktig for oss at FiiZK var fornøyde med produktet vi leverte. For å oppnå dette har vi jobbet tett med FiiZK gjennom hele utviklingsprosessen og fått deres interessenter til å stille krav om funksjonalitet fortløpende. Etter et møte hadde de bestemt fokusområder og ny funksjonalitet som skulle implementeres, når dette var implementert avholdte vi et nytt møte for å finne nye fokusområder. Ved å konstant jobbe på de områdene som de definerte og kunne vise at det de ønsket ble implementert fortløpende, har vi gitt tydelig signal på at det som de ønsker er det som har blitt implementert og jobbet på. I resultatene og konklusjonen ser vi at ønsker og krav satt av FiiZK til applikasjonen har i stor grad blitt oppfylt, og på dette grunnlaget og direkte tilbakemelding finner vi at FiiZK er meget fornøyd med produktet. Ved leveringstidspunkt har applikasjonen en rekke nyttige funksjoner for å holde oversikt over båter og oppdrettsanlegg. Det er tilrettelagt for videreutvikling av applikasjonen for å oppnå det fulle potensialet FiiZK har sett, men som overstiger omfanget til bacheloroppgaven og derfor ikke er realisert. Per 15. mai 2020 er det mulig å se applikasjonen på https://kartlosning.azurewebsites.net/. For lesere av rapporten etter denne datoen er det usikkert hvor lenge applikasjonen vil kjøre på denne urlen.
dc.description.abstractIn this report you will find the results and discussion about which mapping solution is the most optimal for the application given the conditions we were presented with. We also discuss FiiZK’s feedback for the product we have delivered. In the theory chapter it is possible to read about client-side rendering vs server-side rendering and AIS. We discuss and justify our choice of development language, framework, process and division of labor and roles. Finally, before the report concludes you can find a discussion of testing, integration with FiiZK Ctrl, missteps in development and various issues with ETA. Finding the right mapping API was important for solving the task in the best possible way. Throughout the development process we have been trying different options. We started with Google Maps, changed over to Leaflet, and then again changed to OpenLayers. OpenLayers turned out to be the correct choice when choosing mapping API due to their broad functionality and it is open source software which makes it free to use. It was important for us that FiiZk was satisfied with the product we delivered. To achieve this we have been working closely with FiiZK throughout the whole development process and made them make demands regarding functionality consecutively. After a meeting they would decide new areas of focus and new features to be implemented, when this was done we would hold a new meeting to find the way moving forward. By constantly working on the areas defined by them, and showing the results they wanted, we have given them clear signals that what they want is what we are working on. In the results and conclusion chapters we see that wishes and demands set by FiiZK for the application have largely been filled, and that on this basis, in addition to direct feedback, FiiZK are very satisfied with the product. As of the time of delivery the application has numerous useful features for maintaining an overview of vessels and fish farms. Further development has also been facilitated to help realise the full potential FiiZK has seen in the application but that has not been realised due to the inherent time constraints of the project. As of 15 May. 2020 it is possible to see the application at https://kartlosning.azurewebsites.net/.For readers of this report after this date it is unsure how long the application will be running on this domain.en
dc.publisherNTNU
dc.titleKartløsningsapplikasjon for FiiZK
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record