Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngesmo, Jostein.
dc.contributor.authorSkipperø, Siril Øien.
dc.date.accessioned2020-08-16T16:02:05Z
dc.date.available2020-08-16T16:02:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672169
dc.description.abstractDigitaliseringen har tatt verden med storm, og har kommet for å bli. Den kan være både en fiende og en frelser. På den ene siden bidrar den til større global konkurranse og raskere innovasjon enn noen gang. Dette er bra på mange måter, men kan også gjøre det vanskeligere enn noen gang å entre et marked. På den andre siden har det ført med seg økt produktivitet, effektivitet, kvalitet og kostnadsbesparelser. Problemstillingen fokuserer på å identifisere hvilke konsekvenser digitaliseringen har hatt for banknæringen i Norge de siste 10 årene, og med spesielt fokus på hvordan dette har påvirket arbeidssituasjonen til ansatte. For å svare på dette har jeg sett på teori som var relevant for denne problemstillingen. Jeg har sett på ulike fagartikler, og empiri fra eksisterende gjennomførte studier. Sammen med dette har jeg utviklet en kvantitativ spørreundersøkelse, som omhandler hvordan ansatte har opplevd digitaliseringen i banknæringen i Norge. I den relevante teorien og min spørreundersøkelse så jeg at de ansatte i banknæringen har opplevd mange endringer de siste årene. Det er en realitet at mange arbeidsplasser har eller kommer til å bli kuttet ned på. Likevel ser man også at det oppstår mange nye arbeidsplasser, da det trengs ansatte for å håndtere endringene digitaliseringen følger med seg. Dette er blant annet drift av systemer og vedlikehold, og utvikling av ny teknologi. Nesten alle som svarte på undersøkelsen svarte at de var lite eller svært lite bekymret for å miste jobben sin som følge av digitaliseringen. I spørreundersøkelsen kom det også frem at mange hadde fått nye arbeidsoppgaver, og at det er mye rutinearbeid som har blitt automatisert. Kundeadferden har også blitt annerledes. Mange av kundene velger heller å ta en samtale digitalt enn å møte opp fysisk i banken, nå som det alternativet er der. Konklusjonen min er at digitaliseringen har påvirket arbeidsoppgavene og arbeidssituasjonen til ansatte i aller høyeste grad, men dette på en nesten utelukkende positiv måte. De ansatte har fått nye arbeidsoppgaver, og har i stor grad gått bort fra mye av papir- og rutinearbeidet. Flere av respondentene svarer at de nå har mer tid til de «viktige» sakene på sin arbeidsplass, og at digitaliseringen har vært et verktøy som har gjort deres arbeidshverdag enklere.
dc.description.abstractDigitization has taken the world by storm, and has come to stay. It can be both an enemy and a savior. On the one hand, it contributes to greater global competition and faster innovation than ever. This is good in many ways, but can also make it more difficult than ever to enter a market. On the other hand, it has resulted in increased productivity, efficiency, quality and cost savings. The issue focuses on identifying the consequences digitalization has had for the banking industry in Norway over the past 10 years, with a particular focus on how this has affected the work situation of employees. To answer this, I have looked at theory that was relevant to this issue. I have looked at various academic articles, and empirics from existing studies. Along with this, I have developed a quantitative survey, which deals with how employees have experienced digitization in the banking industry in Norway. In the relevant theory and my survey I saw that the employees in the banking industry have experienced many changes in recent years. It is a reality that many jobs have or will be cut down. Nevertheless, it is also seen that many new jobs are being created, as employees are needed to handle the changes digitalisation entails. This includes operating systems and maintenance, and developing new technology. Almost everyone who responded to the survey responded that they were little or very little worried about losing their job as a result of digitalisation. The survey also revealed that many had been given new tasks and that much routine work has been automated. Customer behavior has also changed. Many of the customers choose to take a call digitally rather than physically meet up at the bank, now that the option is there. My conclusion is that digitalisation has greatly affected the tasks and work situation of employees, but this in an almost exclusively positive way. The employees have been given new duties, and have gone away from much of the paper and routine work. Several respondents respond that they now have more time for the "important" issues in their workplace, and that digitization has been a tool that has made their working day easier.en
dc.publisherNTNU
dc.titleDigitalisering i norske banker - hvordan har digitaliseringen påvirket ansattes arbeidssituasjon og arbeidsoppgaver?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel