Show simple item record

dc.contributor.advisorRouhani, Majid
dc.contributor.authorKoteng, Markus Thomassen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:59Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672163
dc.description.abstractEn av Nordens ledende aktører innen digitale tjenester og programvare, TietoEvry, utvikler blant annet mobile bank-tjenester til ulike banker i Norge og Storbritannia. Det er TietoEvrys avdeling Financial Services som står for utviklingen av appen My Cards. Dette er en app som gir kundene en oversikt over sitt kortforbruk. For å gjøre sin tjeneste konkurransedyktig ønsker TietoEvry stadig å utvikle sin kortapplikasjon slik at de kan tilby funksjonalitet som bankene og bankenes kunder har nytte av. Målet med denne oppgaven var å kunne forske på eksisterende løsninger, samt gjennomføre egne undersøkelser knyttet til denne typen funksjonalitet. Resultatet fra disse undersøkelsene skulle danne grunnlaget for utviklingen av ny funksjonalitet for applikasjonen. Dette for at kundene på en enklere måte skal kunne få en oversikt over sitt kortforbruk. Selv om flere banker allerede har kommet med en egen versjon av denne funksjonaliteten, er det fortsatt mange banker som enda ikke kan tilby en slik type funksjonalitet. I dagens kortapp tilbys en listevisning av transaksjonene og TietoEvry ønsker at kundene skal kunne få en enkel og mer oversiktlig fremstilling av sitt kortforbruk. Basert på oppgaven fra TietoEvry har jeg gjennomført spørreundersøkelser, utviklet prototype og gjennomført brukertester av prototyen. Dette for å finne frem til en løsning som senere kan tilbys til de bankene TietoEvry utvikler appen for. Det er blitt utviklet et utkast til en REST-tjeneste som implementerer funksjonaliteten fra prototypen. Innspillene fra brukertesten av prototypen er også brukt under utviklingen av APIet. Min konklusjon er at det er mulig å lage gode løsninger for forbrukerne når det kommer til denne typen funksjonalitet. SUS-poengsummene til prototypen som ble utviklet indikerer at prototypen ble godt mottatt av testerne og at dette er et produkt som burde jobbes videre med. APIet tar i stor grad bruk av funksjonaliteten fra prototypen. Det er allikevel noe funksjonalitet som ikke ble implementert i den endelige løsningen. Muligheten for videre utvikling av Min Økonomi er også meget stor.
dc.description.abstractOne of Nordics leading companies for for digital services and software, TietoEvry, develops among other mobile bank-services for different banks in Norway and Great Britain. It is TietoEvry's department Financial Services who develops the application called My Cards. This is an application who gives the costumers an overview over their card usage. To make their service competitive, TietoEvry wish to develop their card-application so that they can offer functionality that the banks and the costumers benefits. The goal of this thesis was to make research on existing solutions, and to conduct my own investigation related to this type of functionality. The results from these investigations should form the basis for development of new functionality for the application, so that costumers easaly can get an overview over their card usage. Even though several banks already have their own versions of this functionality, is it still many banks that still can't offer this kind og functionality. In today's app it is offered a list view over the transactions and TietoEvry wants that the costumers shall get a simpler and a better overview over their card usage. Based on the task from TietoEvry, I have completed several surveys, developed a prototype, and conducted user tests of the prototype. This was to find a solution which could be accessible through the bank services where TietoEvry develops their apps. There has been developed a draft to a REST-service which is implicating the functionality from the prototype. The feedback regarding the prototype has been used in the development of the APl. My conclusion is, that it is possible to make good solutions for the consumers, when it comes to this type of functionality. The SUS-scores for the developed prototype indicates that it was well received by the consumers, and that the development should proceed. The API largely uses the functionality from the prototype. There is still some functions that was not implicated in the final solution. The possibility for further development of My Economy is also very positive.en
dc.publisherNTNU
dc.title«Min økonomi»-funksjonalitet i kort-app
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record