Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsø, Atle
dc.contributor.authorAasgård, Kristian
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:53Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672158
dc.description.abstractDenne rapporten tar for seg kartlegging av tilgjengelige kartdata og utviklingen av en prototype på et kartbasert ruteplanleggingsverktøy for motorisert ferdsel i utmark. Prototypen er ment å demonstrere hvordan brukeren skal kunne tegne opp en rute på et kart, for så å bli presentert med en liste over alle kommuner, naturvernområder og grunneiere som berøres av den planlagte ruten. En slik ruteplanlegger er tenkt en sentral rolle i en større digital søknadsportal for motorisert ferdsel i utmark, og prototypen blir plassert i et grensesnitt som ligger tett opp til planene for søknadsportalen for å kunne brukes til demonstrasjoner av dette større prosjektet. Prototypen er nettbasert, og utviklet i JavaScript, HTML og CSS. Den benytter seg av det JavaScript-baserte OpenLayers-biblioteket for å håndtere kartdata, og henter bakgrunnskart fra OpenStreetMap. Identifisering av kommuner gjøres via et REST API, mens naturvernområder og informasjon om eiendommer hentes via WMS-tjenester. Begrensninger i tilgang til grunnbokinformasjon viste seg å umuliggjøre automatisk innhenting av grunneier, men prototypen demonstrerer at man kan liste opp berørte eiendommer og gjøre det enkelt for brukeren å hente ut grunneierinformasjon selv. Summen av tilgjengelige kartdata tilsier at en slik søknadsportal kan bli et effektivt hjelpemiddel, og at det kan være hensiktsmessig å gå videre med utviklingsplanene.
dc.description.abstractThis report deals with mapping of available geographical data and the development of a prototype of a map-based route planning tool for motorized off-road traffic. The prototype is intended to demonstrate how the user should be able to draw a route on a map, and then be presented with a list of all municipalities, nature conservation areas and landowners affected by the planned route. Such a route planner is thought to play a key role in a larger digital application portal for motorized off-road traffic, and the prototype is placed in an interface that is close to the plans for this portal. It’s intended use is for demonstrating the possibilities of this larger project. The prototype is web based and developed in JavaScript, HTML and CSS. It uses the JavaScript-based OpenLayers library to handle map data, and retrieves background maps from OpenStreetMap. Identification of municipalities is done via a REST API, while nature conservation areas and information about properties are obtained via WMS services. Restrictions on access to land registry information were found to make it impossible to identify landowners automatically, but the prototype demonstrates how one can list affected properties in a way that make it easy for the user to retrieve the landowner information. The sum of available map data indicates that such an application portal can be an effective tool and that it may be appropriate to proceed with the development plans.en
dc.publisherNTNU
dc.titleJavaScript-basert ruteplanlegger for motorisert ferdsel i utmark
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel