Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerntsen, Kirsti Elisabeth
dc.contributor.authorLiland, Stian Sikle
dc.contributor.authorNygaard, Jørgen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:31Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672139
dc.description.abstractMed stadig flere digitale prosjekter, der mange blir sett på som mislykkede, har det blitt et økt fokus på at mål ikke realiserer seg selv. Gevinstrealisering har dermed vokst frem som et mulig svar på denne utfordringen. Ved å fokusere på realisering av gevinster søker man å oppnå langsiktige (positive) effekter, blant annet fordi dette sier mer om prosjektets resultat enn de tradisjonelle styringsmekanismene tid, kost og kvalitet. Selv om det blir et stadig økt fokus på å realisere gevinster, er det ikke automatisk sagt at det er enkelt å få til. Med denne oppgaven vil vi forsøke å gi svar på hva som kan gjøre gevinstrealisering vanskelig å få til i IT-innføringsprosjekter. En gevinst kan defineres som en effekt som blir sett på som positiv av minst én interessent. Videre kan man si at gevinstrealisering omhandler prosesser der man planlegger, kartlegger, organiserer, gjennomfører, måler og evaluerer ulike gevinstaktiviteter, i en prosjektsammenheng. Oppgaven tar utgangspunkt i en casestudie som bygger på kvalitativ data fra prosjektdokumenter og et semistrukturert intervju. Ved å ha en abduktiv tilnærming blir teori og empiri brukt om hverandre for å bedre kunne gi svar på problemstillingen, og tolkning av meningsinnholdet står sentralt. Datainnsamlingen resulterte i et stort antall prosjektdokumenter av ulik betydning. Funnene blir brukt for å bedre forstå teorien og hvordan virkeligheten rundt temaet faktisk er. Intervjuet supplerer med mer praktisk tilnærmet data som i første omgang ikke var tenkt til bruk. Forskningsarbeidet har vist at det er vanskelig å jobbe med gevinstrealisering, og at det er flere faktorer som spiller inn. Det at flere faktorer vil ha betydning for hvorvidt man lykkes med gevinstrealisering, presiserer at arbeidet er tungt og komplekst. Valg av rammeverk, målformulering, endring og ibruktakelse av sluttbrukere byr på krevende problemstillinger i seg selv. Selv om man ønsker å oppnå planlagte gevinster kan man forvente fremvoksende gevinster som i større grad er uplanlagt. Jobber man med fremvoksende gevinstene kan det føre til at prosjekter blir mindre mislykket enn hva man først hadde trodd.
dc.description.abstractWith an increasing number of digital projects, many of which are seen as unsuccessful, there has been an increased focus on the challenge that goals do not realizing themselves. Benefits realization management has thus emerged as a possible answer to this challenge. By focusing on benefits realization, one seeks to achieve long-term (positive) effects, because this says more about the project's results than the traditional project control mechanisms time, cost and quality. Although there has been an increased focus on benefits realization, this it is not automatically easy to achieve. The purpose of this bachelor thesis is to investigate what can make benefits realization management difficult to achieve in IT implementation projects. A benefit can be defined as an effect that is seen as positive by at least one stakeholder. Furthermore, benefits realization management deals with processes in which you plan, map, organize, implement, measure and evaluate various benefits activities, in conjunction with a project. This thesis is based on a case study on qualitative data from project documents and a semi-structured interview. With an abductive approach, theory and empiricism are used interchangeably to better answer the research question. Data collection resulted in a large number of project documents of varying importance. The findings are used to better understand the theory and the reality of benefits realization management. The interview complements the project documents with more practical data that originally was not intended for use. The research has shown that benefits realization management is challenging, and that there are several factors that come into play. The fact that several factors will have an impact on the success of the benefits realization, indicates that the work is difficult and complex. Choice of frameworks, goal formulation, change and intended use presents challenges. Even if one wants to achieve planned benefits, one can expect emerging benefits that to a greater extent are unplanned. Working with emerging benefits can make the project less unsuccessful than previously thought.en
dc.publisherNTNU
dc.titleGevinstrealisering - en casestudie av et pågående IT-innføringsprosjekt
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel