Show simple item record

dc.contributor.advisorAlnes, Rigmor Einang
dc.contributor.authorSkånøy, Vilde Jarnes
dc.contributor.authorSveøy-Aae, Elisabeth
dc.date.accessioned2020-08-10T16:00:35Z
dc.date.available2020-08-10T16:00:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671384
dc.description.abstractBakgrunn: Agitasjon forekommer ofte hos personer med demens. Dette kan påvirke pasientens tilværelse i negativ forstand. Det kan være svært belastende både for den det gjelder, men også for alle andre rundt. Det finnes ingen kur mot demens, men det er mye sykepleiere kan gjøre for at personer med demens skal leve verdige liv. Hensikt: Formålet har vært å undersøke hvilke intervensjoner sykepleiere kan foreta for å forebygge og redusere agitasjon hos personer med demens på sykehjem. Mye tyder på at den utstrakte bruken av farmakologisk behandling ikke står i forhold til dokumentert effekt. Oppgaven belyser dermed andre sykepleieintervensjoner som kan iverksettes for å både forebygge og håndtere agitasjon. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie som baserer seg på forskningsartikler, pensumlitteratur og annen relevant faglitteratur. Det er brukt åtte ulike forskningsartikler, og funnene fra disse artiklene ble analysert tematisk og deretter drøftet kategorisk. Resultat: Personsentrert omsorg og kommunikasjon hadde vist best effekt. Ulike former for stimuli, som tilgang på utearealer, spill, lesing og samhandling reduserte forekomsten av agitasjon. Omsorgsgiverens holdninger samt evnen til planlegging kunne påvirke pasientens atferd. Kunnskap om demens viste seg videre å være avgjørende for håndteringen av agitasjon. Konklusjon: Sykepleieren kan forebygge og redusere agitasjon gjennom personsentrert omsorg, individuell tilnærming, organisatorisk kompetanse, god kommunikasjon, samt bruk av ulike stimuli. God ledelse har betydning for at kulturen på hvert enkelt sykehjem prioriterer personsentrert omsorg som et verdigrunnlag.
dc.description.abstractBackground: Agitation is a common challenge for patients living with dementia. It occurs quite frequently, and it can affect the lives of both the patient and the patients’ dependents. There is no effective cure for dementia, but there is a lot we can to increase the wellbeing of people living with dementia. Aim: We have investigated the nursing interventions that both could prevent and reduce agitated behavior in people with dementia living in nursing homes. Studies suggest that pharmacological interventions do not have the desired therapeutic effects to the degree that warrant their widespread use. This literature study sheds light on the effectiveness of other nursing interventions that can be implemented in the daily care for people living with dementia to both prevent and reduce agitated behavior. Method: This is a systematic review that is based on research articles as well as relevant academic literature. Eight different research articles have been used, and the results from these articles were thematically analyzed and then further discussed by category. Result: Person-centered care and communication had shown the best results in reducing agitation. Different forms of stimuli, such as access to outdoor areas, playing games, reading and interaction, reduced the incidence of agitation. The caregiver's attitudes, as well as the ability to organize the facility, could influence the patients' behavior. Knowledge about the disease was furthermore crucial to the management of agitation. Conclusion: Person-centered care, an individual approach, organizational matters, good communication and use of various stimuli, can prevent and reduce agitation. Good leadership is important to nurture a culture that prioritizes person-centered care in nursing homes.
dc.publisherNTNU
dc.titleSykepleie til personer med demens med agiterende atferd
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record