Show simple item record

dc.contributor.advisorLundberg, Gunhild Marie
dc.contributor.authorHenriksen, André Hansen
dc.date.accessioned2020-07-22T16:01:47Z
dc.date.available2020-07-22T16:01:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669931
dc.description.abstractI dagens teknologiske samfunn har det oppstått et skille i hvordan folk anvender teknologi og hvilke forhold man har til den. Disse forskjellene kan ofte skape misforståelser og konflikter både privat og på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å skape klare definisjoner som beskriver disse forskjellene som et hjelpemiddel til videre forskning for hvordan man kan effektivisere og optimalisere kommunikasjon og rutiner mellom gruppene både privat og på arbeidsplassen. Oppgaven er en fortolkningsbasert litteraturstudie og har blitt gjennomført med bruk av kvalitativ metode for innsamling av data. Litteraturstudiet resulterte i flere funn rundt hvordan ulike grupper anvender teknologi og avdekket et behov for begreper som er mer selvforklarende og som bedre beskrives disse forskjellene enn de vi allerede har. Oppgaven foreslår tre nye begreper som dekker ulike former for anvendelse av teknologi, uavhengig av alder og bakgrunn. Digitale brukere, digitale fremmede og digitale unnvikere er nye begreper som sikter etter å bedre representere ulike grupper innenfor anvendelse av teknologi uten å feil-identifisere noen. I grove trekk kan man si at digitale brukere er den gruppen mennesker som omgir seg av teknologi på daglig basis, og som konstant er koblet opp på nettet. Digitale fremmede bruker hovedsakelig teknologi som et verktøy for å løse oppgaver eller hente informasjon, men aksepterer også at internett fungerer som en nyttig kanal for å opprettholde og utvikle interpersonlige forhold. Til slutt har vi digitale unnvikere som unngår teknologi så sant det lar seg gjøre.
dc.description.abstractIn today’s technological society, a distinction has arisen in how people utilize technology and the relationship one has to it. These differences can often lead to misunderstandings and conflicts both at home and in the workplace. Therefore, it is important to create clear definitions that describe these differences, as a tool for further research on how to streamline and optimize communication and routines between groups both at home and in the workplace. This thesis is an interpretive literature study and has been carried out using a qualitative method for data collection. The literature study resulted in several discoveries about how different groups use technology and revealed a need for new definitions that are more self-explanatory and better describe these differences than the ones we already have. This paper proposes three new concepts that cover different forms of application of technology, regardless of age and background. Digital users, digital aliens and digital avoiders are new concepts that aim to better represent different group of application of technology without misidentifying anyone. Broadly speaking, one can say that digital users consists of the group of people who are surrounded by technology on a daily basis and who are constantly connected to the internet. Digital aliens mainly use technology as a tool to solve tasks or retrieve information, but they also accept that the internet serves as a useful tool for maintaining and developing interpersonal relationships. Finally, we have digital avoiders who avoid technology as much as possible.
dc.publisherNTNU
dc.titleAnvendelse av teknologi: Er digitale innfødte og digitale immigranter riktig terminologi?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record