Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndre, Beate
dc.contributor.authorHansen, Thea Ersdal
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:11Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669527
dc.description.abstractIntroduksjon: Sykepleiere har en sentral rolle når kvinner ankommer sykehuset for provosert abort. Den rollen innebærer samtaler, observasjon og pleie både før og underveis i abortforløpet. Menn har i dag ingen medbestemmelsesrett på avgjørelsen om å ta abort, men forskning viser at partner har en innvirkning på kvinnene. Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan sykepleiere ivaretar kvinner som søker provosert abort og hennes mannlige partner samt å se på sykepleieres refleksjoner rundt partners tilstedeværelse i en abortsetting. Metode: Fire semi-strukturerte intervjuer med sykepleiere på gynekologisk poliklinikk og sengepost ble gjennomført. Disse ble etterpå analysert og tolket gjennom meningsfortetning der man finner meningsfulle enheter og deler disse inn i sentrale temaer. Datainnsamlingen besto også av observasjoner av tre abortsamtaler på poliklinikk og et ressursintervju med stiftelsen og helsetjenesten Amathea. Resultat: Resultatene viser at sykepleieren er svært opptatt av å ivareta kvinnene som søker provosert abort. De forteller at både kliniske observasjoner og gode kommunikasjonsferdigheter er viktig for å kunne gi pleie til kvinner med forskjellige behov. Det er lite fokus på ivaretakelse av kvinnens partner når han er med på sykehuset. Det er ikke gitt tilrettelagt informasjon. Sykepleierne forteller at det stort sett er positivt å ha partner tilstede som en støtte for kvinnene, men at det kan være belastende dersom partner fremstår som dominerende overfor kvinnen. Resultat fra ressursintervju med Amathea viser at de har opplevd en økning i henvendelser fra menn. Konklusjon: Studien viser at sykepleiere i møte med kvinner som søker abort er svært opptatt av ivaretakelse og av å møte kvinnen på riktig måte. Fokus på partnere er ikke prioritert. Forskning og tall fra Amathea viser at menn også har ulike behov i forbindelse med abort. Økt fokus på ivaretakelse av menn vil kunne være positivt både for ham og kvinnen.
dc.description.abstractIntroduction: Nurses play an important role when women arrives at the hospital seeking induced abortions. This role includes conversations, clinical observations and care before and during the abortion process. While men have no codetermination rights pertaining the decision of whether or not the women have the abortion, research shows that the partners´ thoughts and feelings affect the women. The purpose of this study is to examine how nurses care for women seeking induced abortions and their male partners. Method: Four semi-structured interviews were conducted with nurses working at a gynaecological out-patient clinic and hospital ward. These interviews were analysed by finding meaningful units and central categories and themes. The collection of data also includes observation of three conversations between a nurse and women seeking induced abortion in the out-patient clinic, and a resource interview with Amathea. Results: The results show that nurses are highly concerned with caring for women seeking induced abortions. They report that both clinical observation and well-developed communication skills are important in order to give appropriate care to differing needs. It is little to no focus on appropriate care for women’s partners when they are present at the hospital. They receive no information made specifically for them. Nurses state that the presence of a partner is mostly positive, in that they can provide support. On the other hand, his presence can become stressful if he appears to be trying to dominate the woman. Results from the resource interview with Amathea show that they have an increased number of men contacting them. Conclusion: The study shows that nurses meeting women seeking induced abortions are concerned about taking care of and meeting the women in an appropriate way. Focus on partners are not prioritized. Research and numbers from Amathea show that men also have needs in relation to abortion. Increased focus on appropriate care of men can be positive for both him and the woman.
dc.publisherNTNU
dc.titleMenns rolle ved provosert abort
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel