Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHansen, Inger Lise.
dc.contributor.authorEmilie, Skålvik.
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:43Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669496
dc.description.abstractTittel/tema: Egenomsorg og mestring hos den unge diabetikeren. Hensikt: Tilegne meg kompetanse om hvordan det er for ungdom å leve med diabetes type 1, samt undersøke hvordan sykepleier kan veilede pasientgruppen for å fremme deres mestring av sykdommen og egensomsorg. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier fremme egenomsorg og opplevelsen av mestring i blodsukkerreguleringen hos ungdommer med diabetes type 1? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie bygget på pensumlittertur, relevant littertur, fforskning, egene erfaringerer fra praksis på en medisinsk barnevadeling og teoretiske studier ved sykepleieutdanningen. Grunnet de spesielle omstendighetene forårsaket av Covid-19, har jeg måtte tatt utgangspunkt i litteratur tilgjenglig hjemme og på nett. Resultat: Tre hovedtemaer som representere måter sykepleier kan bidra til å fremme: (1) å vite hvilke utfordringer ungdommer står overfor, (2) viktigheten av kunnskap og dens formidling, og (3) støtte og ansvarsfordeling. Konklusjon: Individuelt tilpasset oppfølgning, god kunnskapsformidling og støtte til både ungdom og foreldre er viktige forutsettnigner for å oppnå egenomsorg og mestring i blodsukkerreguleringen. Er med på å forebygge senkomplikajsoner. Nøkkelord: Type 1 Diabetes, Ungdom, Egenomsorg, Mestring
dc.description.abstractTitle / theme: Self-care and coping in young people with diabetes. Purpose: To acquire knowledge in what it is like for young people to live with type 1 diabetes, as well as how nurses can guide the patient to promote their coping with the disease and self-care. Issue: How can nurses promote self-care and the experience of coping with blood sugar regulation in adolescents with type 1 diabetes? Method: The thesis is a literature study based on syllabus literature, relevant literature, research, own experiences from practice in a medical pediatric division and theoretical studies in nursing education. Due to the special circumstances caused by Covid-19, I've had to base my literature on what was available at home and online. Outcome: Three main themes that represent ways nurses can help promote: (1) knowing what challenges young people face, (2) the importance of knowledge and its dissemination, and (3) support and division of responsibilities. Conclusion: Individually tailored follow-up, good knowledge dissemination and support for both youth and parents are important prerequisites for achieving self-care and coping with blood sugar regulation. Keywords: Type 1 Diabetes, Adolecsent, Self Care, Coping, Self Management
dc.publisherNTNU
dc.titleEgenomsorg og mestring hos den unge diabetikeren
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel