Show simple item record

dc.contributor.advisorVadset, Tove Bjørnland
dc.contributor.authorKlemp Jansson, Cecilie Marie
dc.contributor.authorStorheim, Sissel Agnete
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:29Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:29Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661248
dc.description.abstractBakgrunn: Omtrent 7000 får sepsis årlig i Norge. Sepsis har en dødelighet på omtrent 10 %, men ved septisk sjokk er dødeligheten over 50%. Utfallet av sepsis avhenger av hvor raskt det oppdages, og hvor hurtig behandling blir igangsatt. Selv om sykepleier er i en unik posisjon til å oppdage endringer i pasientens sykdomsbilde, kan tilstanden være vanskelig å oppdage.  Hensikt: Formålet med litteraturstudien er å belyse hvordan sykepleiere kan bli gode på å fange opp tidlig tegn på sepsis hos voksne i sykehus, slik at behandling igangsettes så tidlig som mulig og pasienten kan unngå komplikasjoner, sekveler og i verste fall død. Metode: Det er gjennomført en litteraturstudie hvor det er benyttet åtte forskningsstudier. Resultater: Teori og forskning viser at bruk av forskningsbasert kunnskap, riktig bemanning, tverrprofesjonelt samarbeid og økt fokus på kunnskap om sepsis kan resultere i at sepsis oppdages tidligere. Konklusjon: Litteraturstudien konkluderer med økt kunnskap og klinisk kompetanse sammen med kartleggingsverktøy, tverrprofesjonelt samarbeid og riktig bemanning bidrar til at sykepleier kan tidligere identifisere sepsis i sykehus. Nøkkelord: Nøkkelord fra problemstillingen som er brukt til søk i databaser: sepsis, sykehus, tidlig identifisering, tidlig gjenkjennelse, sykepleier. Nøkkelord ut fra funn i oppgaven: kartleggingsverktøy, kunnskapsbasert praksis.
dc.description.abstractBackground: About 7000 people get sepsis annually in Norway. Sepsis has a mortality rate of about 10%, but in septic shock the mortality rate is over 50%. The outcome of sepsis depends on how early symptoms are detected, and how early treatment is initiated. Although nurses are in a unique position to detect changes in the patient’s clinical symptom, the condition can be difficult to detect.    Purpose: The purpose of the literature study is to elucidate how nurses can become better to identify early signs of sepsis in adults in hospitals, so that treatment is initiated as early as possible and the patient can avoid complications, sequelae and, in the worst case, death.   Method: A literature study was conducted in which eight research studies were used.   Results: Theory and research show that using evidence based knowledge, proper staffing, cross professional teamwork and increased focus on knowledge about sepsis can result in earlier detection of sepsis.   Conclusion: The literature study concludes that increased knowledge and clinical competence, together with screening tools, cross professional teamwork and the right staffing, contributes to nurses identifying sepsis in hospitals earlier.   Keywords: Keywords from search in databases: Sepsis, hospital, early identification, early recognition, nurse. Keywords from results: Screening tools, knowledge based practice
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleier oppdage tidlige tegn på sepsis hos voksne pasienter innlagt i sykehus
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record