Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVestnes, Arnhild Hammerås
dc.contributor.authorSteller, Phillip
dc.contributor.author
dc.contributor.authorHeggland, Tomas Emil Nodenes
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:27Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661247
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er i dag den diagnosen som det knyttes mest negative erfaringer mot når det kommer til å yte omsorg. Selv om dette er godt dokumentert i både teori og forskning, er det fortsatt i dag et økende problem. Hensikt: Hensikten med dette systematiske litteraturstudiet var å vise til hvordan sykepleiere kan bidra til å gi god omsorg til pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse Metode: Studiet tar i bruk et systematisk litteratursøk gjennom databasene Cinahl Complete, Ovid Medline og Psychiatry Online. åtte forskningsartikler ble inkludert hvor alle hadde et sykepleieperspektiv. Resultat: Det er tydelig at sykepleiere mangler kunnskap, noe som bidrar til å skape en usikkerhet for hvordan de skal møte pasientgruppen. Samtidig kommer det frem flere negative erfaringer som oppleves blant sykepleiere, spesielt innenfor døgnenheter. Opplæring ved bruk av ulike terapeutiske tilnærminger ses på som et nøkkelpunkt i flere artikler og har ifølge forskning og teori god effekt. Konklusjon: Sykepleieres kunnskap og erfaring er viktig når det kommer til å gi god omsorg. Den økte kunnskapen må tilegnes gjennom undervisning, opplæring av terapeutiske tilnærmingsmetoder eller gjennom erfarne sykepleiere på avdelingen. Sykepleieres bevisstgjørelse av deres manglende kunnskap og erfaring ses derfor på som et av de viktigste elementene for å gi god omsorg til pasienter med EUPF
dc.description.abstractBackground: Borderline personality disorder is the diagnose that’s most related to negative experience when it comes to caring. Even if it is well documented in both theory and research, it is still a growing problem among nurses. Aim: The purpose of this systematically conducted study of literature was to show how nurses in their best way can give nursing care to patients with borderline personality disorder. Method: This study used a systematic search of literature through Cinahl Complete, Ovid Medline and Psychiatry Online. Eight research articles were included where all of them had a nursing perspective. Result: Nurses lack knowledge, which contribute to a uncertainty in how to meet this patient group. Several negative experiences were experienced by nurses, especially in inpatient setting. Introduction of how to use therapeutic involvement is a keypoint in several studies and have according to research and theory a good effect. Conclusion: Nurses knowledge and experiences is key to giving good care. A better knowledge should be obtained through lecture, training of therapeutic involvement methods or through lived experiences by other nurses. Their awareness in lack of knowledge and experience is a key element in giving good care to patients with borderline personality disorder. 
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan kan sykepleiere gi god omsorg til pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel