Show simple item record

dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorGulbrandsen, Marita Vattøy
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:14Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661238
dc.description.abstractBakgrunn: Rusreforma kom i 2004 og skal gje rusavhengige pasientar rett på lik behandling som andre pasientgrupper. No skal ei revidert rusreform gjere at bruk og besittelse av illegale rusmiddel til eige bruk blir overført frå justissektoren til helsesektoren. Dette vil gi ei handlingsskapande effekt som kan førebyggje og motverke stigma knytt til enkeltpersonar i samfunnet. Hensikt: Hensikta med litteraturstudia var å finne ut korleis sjukepleiar sine haldningar til rusavhengige pasientar kjem til uttrykk i utøving av sjukepleie. Metode: Ei systematisk litteraturstudie som byggjer på 2 kvantitative- og 6 kvalitative forskingsartiklar. Resultat: Funna viser at sjukepleiarar i hovudsak uttrykkjer negative haldningar til rusavhengige pasientar, noko som kan kome av at sjukepleiarar ikkje ser på rusavhengnad som ein sjukdom, men eit sjølvpåført problem. Sjukepleiar har for lite kunnskap og erfaring om pasientgruppa, og rusavhengige pasientar blir ofte oppfatta som krevjande og manipulerande, noko som gjer at dei får mindre merksemd og ikkje den heilskaplege omsorga og pleia dei har rett på. Konklusjon: Litteraturstudia syner at sjukepleiarar har negative haldningar til rusavhengige pasientar og det påverkar pleia og omsorga dei mottek negativt. Det blir vanskeleg å etablere gode relasjonar bygd på tillit, noko som gjer at dei rusavhengige ikkje får den pleia og omsorga dei har rett på. Nøkkelord: Sjukepleiar, haldning, illegale rusmiddel, erfaring, rusavhengig
dc.description.abstractBackground: The Drug Reform from 2004 is intended to entitle drug addicted patients to be given the same treatment as any other patients. Now, a revised version of the reform generates the use and possession of illegal intoxicants to be transferred from the Justice Department to the Health Department. This will initiate an effect that can prevent and counteract the stigma related to individuals in society. Aim: The purpose of the litterature study was to find out in which way nurses´attitudes towards drug abusers are revealed in the practice of nursing. Method: A systematic litterature study based on two quantitative and six qualitative research articles. Result: The result show that nurses essentially have negative attitudes towards patients with drug addiction. This may be caused by the fact that nurses do not view drug addiction as a disease, but as a self-inflicted problem. Nurses are deficient in knowledge and experience regarding the patient group, and these patients are often perceived as demanding and manipulative. Therefore, the patients are often being overlooked and don´t receive the health care and compassion they are entitled to. Conclusion: Literature studies show that nurses have negative attitudes toward drug addicted patients, which negatively affects their care and compassion. It becomes difficult to establish good relationships based on trust, which means that the patients don´t receive comprehensive health care. Keywords: nurse, attitude, illegal drug, experience, addict
dc.publisherNTNU
dc.titleKorleis kjem haldningar til rusavhengige pasientar til uttrykk i utøving av sjukepleie?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record