Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDreyer, Anne
dc.contributor.authorLein, Amalie
dc.contributor.authorSørbø, Ida Marie
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:10Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661235
dc.description.abstractBakgrunn: I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet rettet mot pasientsikkerhet, både nasjonalt og globalt. Per i dag har vi ikke et godt helhetlig bilde av det totale omfanget av uønskede hendelser som finner sted hos hjemmeboende i Norge. Innføringen av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har bidratt til et større fokus på å redusere pasientskader, bedre pasientsikkerhetskulturen, samt opparbeide varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i det norske helsevesenet. Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med bruk av risikotavle i hjemmetjenesten, samt hvordan den kan bidra i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Metode: Oppgaven er en empirisk studie basert på fokusgruppeintervju av fire sykepleiere. Sykepleierne er ansatt i en hjemmetjeneste som har arbeidet aktivt med risikotavle i to år. Materialet ble transkribert og analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultat: Resultatene viser at risikotavlen bidrar til kvalitetsforbedring i tjenesten. Den gir struktur for pasientsikkerhet og er et tidssparende verktøy. Utfordringene med bruk av tavlen ligger i utførelsen av spesifikke innsatsområder. Konklusjon: Sykepleiernes erfaringer med bruk av risikotavle i hjemmetjenesten er i det store og hele utelukkende positive. Det oppleves at risikotavlen bidrar til kvalitetsløft i tjenesten på flere områder. Risikotavlen legger til rette for systematisk arbeid med pasientsikkerhet, som øker kvaliteten i helsehjelpen brukerne mottar. Likeledes er det avgjørende med en engasjert leder og god pasientsikkerhetskultur for å lykkes i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.
dc.description.abstractBackground: Patient safety has drawn attention in the last few years on both a national, as well as an international, scale. Today there is no sufficient overall description portraying the extent of which undesirable incidents occur in home care services in Norway. The establishment of the patient safety program I trygge hender 24-7 has contributed to a greater focus on the reduction of patient injury, heightened the culture of patient safety, as well as developed lasting structures for patient safety and improvement in quality of improvement. Aim: The purpose of this study is to investigate which experiences nurses have with the use of risk assessment boards in home care services, as well as how it can contribute in ensuring quality improvement and patient safety. Method: The assignment is an empirical study based on focus group interview of four nurses. The nurses are employed in home care services that have operated with risk assessment boards for two years. The material was transcribed and analyzed with the help of systematic text condensation. Results: The results demonstrate that the utilization of risk assessment boards contribute to better quality in care, provides structure for patient safety and is a time-saving tool. Challenges related to the utilization of risk assessment boards lie in the execution of specific focusareas. Conclusion: The utilization of risk assessment boards in home care services are, based on the nurses experiences, in the big picture entirely positive. Risk assessment boards are perceived to contribute to better quality of services across multiple areas. Risk assessment boards facilitate systematic work with patient safety, of which heighten the quality of health care received by patients. Likewise, it is crucial with an engaged management and good patient safety culture in order to succeed in the work of improving quality and patient safety.
dc.publisherNTNU
dc.titleRisikotavle i hjemmetjenesten - synlig arbeid med pasientsikkerhet.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel