Show simple item record

dc.contributor.advisorHelberget, Lindis Kathrine
dc.contributor.authorHansen, Oda
dc.contributor.authorHelgesen, Olivia
dc.date.accessioned2020-07-07T16:08:01Z
dc.date.available2020-07-07T16:08:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661229
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne studien var å finne ut hvordan sykepleier kan jobbe aktivt for å forebygge decubitus hos pasienter som er innlagt på sykehus. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler. Resultatet: Det er viktig at sykepleier har kompetanse i hvordan utvikling av decubitus kan forebygges hos sykehusinnlagte pasienter. Dette kan gjøres ved å kartlegge hvilke pasienter som er utsatt og videre rapportere om forekomsten på arbeidsplassen, ressurspersoner med spesiell kompetanse i forebygging av decubitus er også viktig. Sykepleiere har behov for å tilegne seg ny kunnskap og få regelmessig oppdatering. Dette kan oppnås gjennom kurs og opplæring. Når pasienten ble involvert i forebygging av decubitus opplevde de et bedre resultat av pleien som ble gitt. Tverrfaglig samarbeid er også sentralt i forebyggingen av decubitus, i tillegg til bruk av hjelpemidler som madrass-matter med sensorer og trykkreduserende utstyr. Det kommer også frem at tidspress, underbemanning og stor arbeidsmengde er utfordringer som også påvirker sykepleiernes forebyggende arbeid. Konklusjon: Studien viser at sykepleiere har behov for økt kompetanse og opplæring i bruk av hjelpemidler for å kunne forebygge utvikling av decubitus. God kommunikasjon, godt arbeid i tverrfaglige team og pasientdeltagelse er avgjørende for å forebygge utvikling av decubitus.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to figure out how registered nurses can prevent pressure ulcers in hospitalized patients. Method: A systematic literature study based on eight research articles. Result: It is important that nurses have expertise in how the development of pressure ulcer can be prevented in hospitalized patients. This can be done by identifying which patients are at risk and further on reporting on incidents in the workplace. Resource persons with special expertise in pressure ulcer prevention are also important. Nurses need to acquire new knowledge and receive regular updates on patients. This can be achieved through coursework and training. When the patient became involved in the preventive work of pressure ulcer, they experienced a better result from the care provided. Interdisciplinary collaboration are also central for the prevention of pressure ulcer, in addition to the use of aids such as mattress mats with sensors and pressure reducing equipment. It also emerges that time pressure, understaffing and high workloads are challenges that affect the nurses preventive work. Conclusion: The study shows that nurses are in need for increased competence and training in the use of assistive devices, to prevent the development of pressure ulcer. Good communication and good work in multidisciplinary teams and patient participation are crucial for preventing the development of pressure ulcer.
dc.publisherNTNU
dc.titleForebygging av decubitus fra et sykepleieperspektiv
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record