Show simple item record

dc.contributor.advisorTorvatn, Tim Kristian Andreas
dc.contributor.authorEngerud, Lise
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:09Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658709
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i et ønske om kontinuerlig forbedring og tilpasning av anskaffelsesprosessene slik at SAV kan bli en attraktiv samarbeidspartner innenfor sikkerhetsområdet. Problemformuleringen: Problemformuleringen består av problemstillingen Hvordan sikre kvaliteten på anskaffelsesprosessene og dermed bidra til å gjøre SAV til en attraktiv samarbeidspartner for leverandørmarkedet innenfor sikkerhetsområdet? Problemstillingen besvares ved hjelp av de tre forskningsspørsmålene: • Hva skiller viktige anskaffelser i SAV fra "ordinære" anskaffelser i DSS? • Hvordan bør anskaffelser innenfor SAV sitt fagområde organiseres? • Hvilken betydning kan LEAN-satsningen i DSS ha for SAV sine anskaffelser? Metode: Det benyttes i hovedsak kvalitativ metode, men med enkelte kvantitative innslag. Opplysningene er innhentet dels gjennom observasjon og interne dokumenter, dels ved litteratursøk og studier av relevant litteratur og forskningsartikler. Konklusjon: Viktige anskaffelser i SAV skiller seg ut ved å være sikkerhetsgraderte og lite egnet for bruk av Statens standardavtaler. I tillegg er anskaffelsene teknisk kompliserte og omfatter fagområder innen bygg og anlegg. Leverandørmarkedet ansees som utfordrende. DSS bør fortsatt ha en hybrid løsning, men anskaffelser innenfor SIK sitt ansvarsområde og vektertjenester bør organiseres desentralt i SAV. VA ANS bør understøtte med malverk, elektroniske verktøy og bistand til teknisk gjennomføring ved behov. LEAN kan være med å bidra til å frigjøre ressurser ved økt standardisering av ordinære anskaffelser. Dette er ressurser som kan overføres til tyngre anskaffelser innenfor DSS sine kjerneområder, herunder SAV. Ved å endre organiseringen og tilføre nødvendige ressurser i tillegg til å innføre bygg- og anleggsavtaler i DSS, vil SAV kunne få nødvendige verktøy og ressurser til på sikt å bli en attraktiv samarbeidspartner for leverandørmarkedet innenfor sikkerhetsområdet.
dc.description.abstractThis thesis is based on a desire for continuous improvement and adaptation of the procurement processes so SAV can become an attractive partner in the field of security. The problem formulation consists of the problem How to ensure the quality of the procurement processes and thus help to make SAV an attractive partner for the supplier market in the security area? The question is answered using the three research questions: • What distinguishes important procurement in SAV from "ordinary" procurement in DSS? • How should procurement within SAV's field be organized? • What significance can the LEAN initiative in DSS have for SAV's procurement? Method: The qualitative method is mainly used, but with some quantitative elements. The information was obtained partly through observation and internal documents, and partly through literature searches and studies of relevant literature and research articles. Conclusion: Important procurements in SAV stand out by being classified and unsuitable for use by the state's standard agreements. In addition, the procurement is technically complicated and includes subject areas within construction and civil engineering. The supplier market is considered challenging. DSS should still have a hybrid solution, but procurement within SIK's area of responsibility and security services should be organized decentralized in SAV. VA ANS should support with templates, electronic tools and technical assistance if needed. LEAN can help to free up resources through increased standardization of ordinary procurements. These are resources that can be transferred to heavier procurements within DSS's core areas, including SAV. By changing the organization and adding necessary resources in addition to introducing building and construction agreements in DSS, SAV will be able to obtain the necessary tools and resources to eventually become an attractive partner for the supplier market in the security area. 
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAnskaffelser og kontraktsoppfølging innenfor sikkerhetsområdet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record