Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFiring, Kristian
dc.contributor.authorLerø, Thorbjørn
dc.date.accessioned2020-06-11T16:00:44Z
dc.date.available2020-06-11T16:00:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657745
dc.description.abstractDenne oppgaven setter søkelys på fenomenet Fighter Pilot Attitude. Målet med oppgaven er å beskrive fenomenet Fighter Pilot Attitude, for å kunne forstå hvilke forhold som bidrar jagerflygeres høye prestasjoner og hva vi kan lære av dem. Oppgavens målsetning fører frem til følgende problemstilling: Hva er Fighter Pilot Attitude og hvordan uttrykkes de grunnleggende strukturene i en slik holdning? Gjennom intervju av seks jagerflygere i det norske Luftforsvaret søker jeg å forstå hva fenomenet Fighter Pilot Attitude er og hvordan de grunnleggende strukturene i en slik holdning uttrykke. Jeg har valgt en sosialpsykologisk tilnærming til tema, og har tatt utgangspunkt i Ajzen (1991); Bandura (1997); Csikszentmihalyi (2008); Dreyfus & Dreyfus (1986); Dweck (1986, 2017); Eid & Johnsen (2018); Festinger (1945); Manger & Wormnes (2018); Ron, Lipshitz & Popper (2006) og Skaalvik & Skaalvik (2003, 2018). Analysen av dataene førte frem til tre hovedkategorier; individ, relasjon og organisasjon. Funnene i de ulike kategoriene har blitt diskutert opp mot teorier for å beskrive fenomenet og hvordan de grunnleggende strukturene i en slik holdning kommer til uttrykk. Jeg har også diskutert fordeler og ulemper ved Fighter Pilot Attitude og belyst utviklingspotensial knyttet til fenomenet. Gjennom diskusjon og drøfting av teori og empiri er det flere forhold ved de ulike nivåene som viser at Fighter Pilot Attitude er et samspill på de tre nivåene individ, relasjon og organisasjon. Siden oppgaven tar for seg fenomenet Fighter Pilot Attitude vil den kunne bidra til innsikt, læring og utvikling for jageflymiljøet. Oppgavens funn vil også kunne gjelde for individer og organisasjoner som ønsker å prestere på et høyt nivå. Det kan være seg i Forsvaret, andre nød- og beredskapsetater, næringslivet eller idretten. Nøkkelord: jagerflyger, fighter pilot attitude, prestasjon, motivasjon, prestasjonskultur, mestringskultur
dc.description.abstractThis master’s thesis highlights the Fighter Pilot Attitude phenomenon. The objective of this thesis is to describe the phenomenon Fighter Pilot Attitude to understand which issues contributes to Fighter Pilots High Performance and what we can learn from them. The overall objective leads to the following research question: What is Fighter Pilot Attitude and how are the basic structures expressed in such attitude? Through six interviews with Fighter Pilots from the Royal Norwegian Air Force I seek to understand what the phenomenon is, how it contributes to high performance and what we can learn from it. I conducted a social-psychological approach to the subject and have mainly drew on the theories of Ajzen (1991); Bandura (1997); Csikszentmihalyi (2008); Dreyfus & Dreyfus (1986); Dweck (1986, 2017); Eid & Johnsen (2018); Festinger (1945); Manger & Wormnes (2018); Ron, Lipshitz & Popper (2006) and Skaalvik & Skaalvik (2003, 2018). The analysis of data led to three main categories, individual, relations, and organization. The findings in the various categories have been discussed through different theories to describe the Fighter Pilot Attitude and how the basic structures in such attitude are expressed. I have also discussed advantages and disadvantages of Fighter Pilot Attitude and highlighted opportunities for improvement for the phenomenon. Through the discussion of theory and empirical data, there are several aspects showing that Fighter Pilot Attitude is an interaction of the three levels individual, relations, and organization. Since this thesis is highlighting Fighter Pilot Attitude it can contribute to insight, knowledge and development of the Fighter Pilot environment. The findings can also apply to individuals and organizations who seeks high performance, in the military, other preparedness agencies, business and sports. Keywords: fighter pilot, fighter pilot attitude, high performance, motivation, performance culture, mastery culture
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFighter Pilot Attitude
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel