Show simple item record

dc.contributor.advisorMarte Fanneløb Giskeødegård
dc.contributor.authorFredrik Bakke Jøssund
dc.date.accessioned2020-06-04T16:05:44Z
dc.date.available2020-06-04T16:05:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2656818
dc.description.abstractDet ene formålet med denne oppgaven er å få kjennskap til jobben som havneinspektør i Ålesundregionens Havnevesen og havneinspektørenes vurdering av hva som er viktig for å gjøre en god jobb. Det andre formålet er å vurdere hvordan kunnskapen deres kan overføres til nye havneinspektører. Teori om jobbanalyse er brukt for systematisk innsamling av data om stillingen. Den teoretiske bakgrunnen for temaet kunnskapsoverføring har spesielt fokus på begrepet taus kunnskap. Drøfting av ledelsens rolle tar utgangspunkt i relevante teorier om ledelse. Undersøkelsen ble lagt opp som en kvalitativ studie med seks enkeltintervjuer supplert med fire deltagende observasjoner. Dataene inkluderer dokumenter som hører til stillingen. I tillegg til havneinspektører ble havnekaptein og havnefogd inkludert i intervjurunden. Resultatene viser at jobben som havneinspektør krever evne til å kombinere både praktisk arbeid ute på kaiene og administrative kontoroppgaver. Maritim kompetanse og erfaring vurderes som et viktig utgangspunkt for arbeidet. Siden arbeidsdagen er styrt av båttrafikken, oppleves den som uforutsigbar og er til tider hektisk. Havnesikring er beskrevet som en viktig oppgave som skal ivaretas på en trygg og funksjonell måte. Oppsyn med havnetrafikken og rapportering om bruk av havn og havnetjenester krever bruk av flere dataprogram. Jobben omfatter skiftarbeid, og innebærer mye alenearbeid som stiller krav til å jobbe selvstendig. Ålesund havn har et eget opplæringsopplegg for havneinspektørene, og det er utgangspunkt for å få synspunkter på opplæring. Taus kunnskap fremstår som en viktig del av grunnlaget for å gjøre en god jobb som havneinspektør og det drøftes hvordan organisering av arbeidet kan legge til rette for erfaringsoverføring og deling av taus kunnskap. Behov for og begrensninger ved bruk av prosedyrer og manualer er diskutert. Ved drøfting av ledelsens rolle ved kunnskapsoverføring er det fokusert på læringsmål, motivasjon til kunnskapsdeling og muligheten for å skape læringsarenaer. Det er vurdert at ulike ledelesstiler kan være relevant i forhold til erfaringsnivå hos havneinspektører i en så sammensatt jobb.
dc.description.abstractOne purpose of this paper is to learn about the job as a Port Inspector in the Ålesund region's Port Authority and the Port Inspectors' assessment of what is important to do a good job. The other purpose is to consider how their knowledge can be transferred to new Port Inspectors. Theory of job analysis is used for systematic collection of data about the position. The theoretical background for the topic of knowledge transfer has particular focus on the concept of tacit knowledge. Discussion of the role of the leaders is based on relevant theories of leadership. The method used is a qualitative study with six individual interviews supplemented by four participating observations. Data include documents belonging to the position. In addition to Port Inspectors, Port Captain and Harbor Master were included in the interviews. The results show that the job as Port Inspector requires ability to combine both practical work outside on quays and administrative office tasks. Maritime competence and experience are considered an important basis for the work. Boat traffic being decisive for workload, the working day appears as unpredictable and is at times hectic. Port security is described as an important task that must be taken care of in a safe and functional way. Surveillance of port traffic, and reporting arrival and departure of boats and the use og port services, require ability to use several computer programs. The job includes shift work. Port Inspectors is often working alone, and this requires ability to work independently. The Port of Ålesund has its own training program for Port Inspectors. This was the basis to get views on training during the interviews. Tacit knowledge appears to be an important part of doing a good job as a Port Inspector and it is discussed in what way organiziation of the work can facilitate the transfer of experience and sharing of tacit knowledge. Need for and limitations in using procedures and manuals are discussed. In discussing the role of leaders in knowledge transfer, the focus is on learning objectives, motivation for knowledge sharing and the opportunity to create learning arenas. It is considered that different leadership styles may be relevant in relation to the level of experience of Port Inspectors in such a complex job.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHavneinspektørens rolle i en norsk havn - oppgaver, kompetanse og kunnskapsoverføring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record